Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016 / 2017

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Zi­mo­we utrzy­ma­nie dróg są to pra­ce ma­ją­ce na ce­lu zmniej­sze­nie lub ogra­ni­cze­nie za­kłó­ceń ru­chu dro­go­we­go wy­wo­ła­nych ta­ki­mi czyn­ni­ka­mi at­mos­fe­rycz­ny­mi, jak śli­skość zi­mo­wa oraz opa­dy śnie­gu.

Na te­re­nie Po­wia­tu Kie­lec­kie­go znaj­du­je się 1128 km dróg po­wia­to­wych, w tym 23 km ulic. Zgod­nie z za­rzą­dze­niem nr 46 Mi­ni­stra Trans­por­tu i Go­spo­dar­ki Mor­skiej (Dz. Urz. MTiGM nr 10 z dnia 26.10.1994 r.) w spra­wie za­sad od­śnie­ża­nia i usu­wa­nia go­ło­le­dzi na dro­gach pu­blicz­nych więk­szość dróg po­wia­to­wych o na­wierzch­ni twar­dej skla­sy­fi­ko­wa­no w IV, V i VI stan­dar­dzie zi­mo­we­go utrzy­ma­nia, na­to­miast po­zo­sta­łe mo­gą być od­śnie­ża­ne do­pie­ro po za­koń­cze­niu pra­cy sprzę­tu na dro­gach IV, V i VI stan­dar­du.

Po­szcze­gól­nym stan­dar­dom przy­pi­sa­ne są mi­ni­mal­ne po­zio­my utrzy­ma­nia po­wierzch­ni jezd­ni oraz do­pusz­czal­ne od­stęp­stwa od stan­dar­du w wa­run­kach wy­stę­po­wa­nia opa­dów śnie­gu lub śli­sko­ści zi­mo­wej, jak rów­nież do­pusz­czal­ny mak­sy­mal­ny czas wy­stę­po­wa­nia tych od­stępstw.

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi

Opis standardów zimowego utrzymania dróg

Stan­dard

Opis wa­run­ków ruch na jezd­ni

Do­pusz­czal­ne od­stęp­stwa od stan­dar­du

po usta­niu opa­dów śnie­gu

śli­skość zi­mo­wa

IV

Jezd­nia od­śnie­żo­na na ca­łej sze­ro­ko­ści.
Jezd­nia po­sy­pa­na na od­cin­kach de­cy­du­ją­cych o moż­li­wo­ści ru­chu

luź­ny          — 8 godz.
za­jeż­dżo­ny     -wy­stę­pu­je
ję­zy­ki śnież­ne -wy­stę­pu­ją
za­spy          -do 8 godz.
Do­pusz­cza się prze­rwy
w ko­mu­ni­ka­cji do 8 godz.

W miej­scach wy­zna­czo­nych:
go­ło­ledź        — 8 godz.
po­śnie­go­wa  -10 godz.
lo­do­wi­ca       — 8 godz.

V

Jezd­nia od­śnie­żo­na, w miej­scach zasp
od­śnie­żo­ny co naj­mniej je­den pas ru­chu z wy­ko­na­niem mi­ja­nek.

Jezd­nia po­sy­pa­na na od­cin­kach de­cy­du­ją­cych o moż­li­wo­ści ru­chu.

luź­ny        — 16 godz.
za­jeż­dżo­ny   -wy­stę­pu­je
na­bój śnież­ny -wy­stę­pu­je
za­spy -wy­stę­pu­ją do 24godz
Do­pusz­cza się prze­rwy
w ko­mu­ni­ka­cji do 24 godz.

W miej­scach  wy­zna­czo­nych:
go­ło­ledź — 8 godz.
po­śnie­go­wa

VI

Jezd­nia za­śnie­żo­na.
Pro­wa­dzi się od­śnie­ża­nie w za­leż­no­ści od po­trzeb.
Jezd­nia po­sy­pa­na po od­śnie­ża­niu w miej­scach wy­zna­czo­nych przez PZD.

luź­ny        -wy­stę­pu­je
za­jeż­dżo­ny   -wy­stę­pu­je
na­bój śnież­ny -wy­stę­pu­je
za­spy        -wy­stę­pu­ją­do 48godz

W miej­scach wy­zna­czo­nych:
wszyst­kie ro­dza­je
śli­sko­ści
po od­śnie­ża­niu -2 godz

 W przy­pad­kach skraj­nie nie­ko­rzyst­nych i nie­usta­bi­li­zo­wa­nych wa­run­ków at­mos­fe­rycz­nych i po­go­do­wych /zawieje i za­mie­cie śnież­ne, dłu­go­trwa­łe bu­rze śnież­ne ni­we­czą­ce efek­ty od­śnie­ża­nia dróg/, osią­gnię­cie i utrzy­ma­nie na dro­gach stan­dar­du do­ce­lo­we­go mo­że być nie­wy­ko­nal­ne.

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach dys­po­nu­je trze­ma Ob­wo­da­mi Dro­go­wy­mi, któ­re ob­słu­gu­ją 19 gmin.

Po­ni­żej przed­sta­wio­no łącz­ny wy­kaz stan­dar­dów w po­dzia­le na Ob­wo­dy Dro­go­we:

I. Ob­wód Dro­go­wy w Ce­li­nach Nr 1

 1. Stan­dar­dy i ich ilość:
-    stan­dard IV –   10,5 km.
-    stan­dard V  – 120,0 km.
-    stan­dard VI – 166,5 km.

II. Ob­wód Dro­go­wy w Ła­go­wie Nr 2

 1. Stan­dar­dy i ich ilość:
-    stan­dard IV  – 138,3 km.
-    stan­dard V   – 109,1 km.
-    stan­dard VI  –   76,1 km.

III. Ob­wód Dro­go­wy w Sta­chu­rze Nr 3

 1. Stan­dar­dy i ich ilość:
-    stan­dard IV  – 157,5 km.
-    stan­dard V   – 135,0 km.
-    stan­dard VI  –   71,7 km.

In­for­ma­cji o prze­jezd­no­ści dróg po­wia­to­wych udzie­la­ją dy­żur­ni Ob­wo­dów Dro­go­wych.
Dy­żu­ry zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg na Ob­wo­dach Dro­go­wych pro­wa­dzo­ne są całodobo­wo.

Za­da­nia zi­mo­we­go utrzy­ma­nia wy­ko­ny­wa­ne są przez n/w Ob­wo­dy Dro­go­we na te­re­nie gmin:

Ob­wód Dro­go­wy Nr 1 w Ce­li­nach, tel.  (041) 354–90-34
- Mia­sto i Gmi­na Chmiel­nik (za­war­to po­ro­zu­mie­nie z Urzę­dem Mia­sta na utrzy­ma­nie dróg i ulic)
- Gmi­na i Mia­sto Chę­ci­ny (za­war­to po­ro­zu­mie­nie z Urzę­dem Mia­sta na utrzy­ma­nie dróg i ulic)
- Gmi­na Sit­ków­ka No­wi­ny, 
- Gmi­na Mo­ra­wi­ca, 
- Gmi­na Pierzch­ni­ca.

Ob­wód Dro­go­wy Nr 2 w Ła­go­wie, tel. (041) 307–40-68
- Mia­sto i Gmi­na Bo­dzen­tyn,
- Gmi­na No­wa Słu­pia,
- Gmi­na Bie­li­ny,
- Gmi­na Ła­gów,
- Gmi­na Da­le­szy­ce,
- Gmi­na Gór­no,
- Gmi­na Ra­ków,

Ob­wód Dro­go­wy Nr 3 w Sta­chu­rze, tel. (041) 303–87-77
- Gmi­na Ło­pusz­no, 
- Gmi­na Ma­słów,
- Gmi­na Mie­dzia­na Gó­ra,
- Gmi­na Mniów, 
- Gmi­na Pie­ko­szów.
- Gmi­na Straw­czyn, 
- Gmi­na Za­gnańsk,

W wy­ni­ku za­war­tych umów i po­ro­zu­mień za dro­gi po­wia­to­we na te­re­nie po­zo­sta­łych gmin po­wia­tu kie­lec­kie­go od­po­wie­dzial­ni są:

Na te­re­nie mia­sta Chę­ci­ny -służ­by i fir­my wy­na­ję­te przez Urząd Gmi­ny i Mia­sta Chę­ci­ny (uli­ce po­wia­to­we na te­re­nie mia­sta Chę­ci­ny): (U.GiM. Chę­ci­ny) tel. 41 315–10-06,  (ZUK Chę­ci­ny)  tel. 604–984-496.

Na te­re­nie mia­sta Chmiel­nik -służ­by i fir­my wy­na­ję­te przez Urząd Mia­sta i Gmi­ny Chmiel­nik (uli­ce po­wia­to­we na te­re­nie mia­sta Chmiel­nik): (U.MiG. Chmiel­nik) tel. 41 354–22-78,  (ZUK Chmiel­nik)  tel. 41 354–20-18. 

In­for­ma­cji o prze­jezd­no­ści dróg po­wia­to­wych w dni ro­bo­cze w godz. 7.30 do 15.30 udzie­la dy­żur­ny Po­wia­to­we­go Za­rzą­du Dróg w Kiel­cach pod nu­me­ra­mi te­le­fo­nów: (041) 200 -17 -48.