Pliki do pobrania

 

· Usta­wa o dro­gach pu­blicz­nych z dnia 21.03.1985r. jed­no­li­ty tekst Dz.U.Nr 204, poz. 2086 z dnia 17 wrze­śnia 2004r.);

· Roz­po­rzą­dze­nie Ra­dy Mi­ni­strów z dnia 1 czerw­ca 2004r. w spra­wie okre­śle­nia wa­run­ków udzie­la­nia ze­zwo­leń na za­ję­cie pa­sa dro­go­we­go (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z 2004r;

· Roz­po­rzą­dze­nie Mi­ni­stra In­fra­struk­tu­ry z dnia 23 wrze­śnia 2003 w spra­wie szcze­gó­ło­wych wa­run­ków za­rzą­dza­nia ru­chem na dro­gach oraz wy­ko­ny­wa­nia nad­zo­ru nad tym za­rzą­dza­niem. (Dz. U. Nr 177, poz. 1006 z 14 paź­dzier­ni­ka 2003r. poz. 1729).

 

1. Wnio­sek dot. za­ję­cia pa­sa dro­go­we­go pod sto­isko han­dlo­we (po­bierz).

2. Wnio­sek dot. za­ję­cia pa­sa dro­go­we­go pod re­kla­mę (po­bierz).

3. Wnio­sek  o  wy­da­nie  ze­zwo­le­nia  na  za­ję­cie pa­sa  dro­go­we­go lub pro­wa­dze­nie ro­bót (po­bierz).

4. Wnio­sek o wy­da­nie de­cy­zji lo­ka­li­za­cyj­nej na bu­do­wę zjaz­du z dro­gi po­wia­to­wej (po­bierz).

5. Wnio­sek o wy­da­nie ze­zwo­le­nia na prze­jazd po­jaz­du nie­nor­ma­tyw­ne­go na czas okre­ślo­ny.

6. Wnio­sek o okre­śle­nie od­le­gło­ści ogro­dze­nia (po­bierz).