Ogłoszenie PZD.PZ-3450/51/2014

Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/51/2014
Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki
Pią­tek, 29 paź­dzier­nik 2014 14:35

Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0338T – uli­ca Bardz­ka w Ła­go­wie

Ogło­sze­nie:

Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/51/2014

Za­łącz­ni­ki:

Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD.PZ-3450/51/2014
Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne PZD.PZ-3450/51/2014


Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki
Pią­tek, 14 li­sto­pad 2014 15:30

Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.