Zamówienie nr PZD/WR/1/2013

Ogło­sze­nie o za­mia­rze za­war­cia umo­wy PZD/WR/1/2013
Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki
Po­nie­dzia­łek, 18 li­sto­pad 2013 13:44

Re­mont dro­gi po­wia­to­wej nr 0322T Po­rąb­ki -Ka­ko­nin -Hu­ta Szkla­na, etap II od km: 0+000 do km:0+280, od km: 10+110 do km: 10+580 i od km: 11+180 do km: 11+380.

Ogło­sze­nie:                PZD/WR/1/2013