Plan postępowania przetargowego

ROK 2019 Plan po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wień na 2019 rok   ROK 2018 Plan Za­mó­wień Pu­blicz­nych w PZD na 2018r. Zmia­ny Pla­nu Za­mó­wień Pu­blicz­nych do­ko­na­ne Anek­sem nr 1 z dnia 12.02.2018 r Zmia­ny Pla­nu Za­mó­wień Pu­blicz­nych do­ko­na­ne Anek­sem nr 2 z dnia 06.03.2018 r.   ROK 2017 Zmia­ny Pla­nu Po­stę­po­wań Prze­tar­go­wych do­ko­na­ne Anek­sem nr 1…