Zmiana siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach

In­for­mu­je­my, że od po­nie­dział­ku 5 ma­ja 2014 r. no­wa sie­dzi­ba Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach, mie­ścić się bę­dzie przy ul. Wrzo­so­wej 44 w Kiel­cach.