Wycinka drzew.

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach za­wia­da­mia, że w dniach 25 i 27 paź­dzier­ni­ka 2014 r. w godz. 7.00 do godz. 14.00 Nad­le­śnic­two Kiel­ce bę­dzie pro­wa­dzi­ło wy­cin­kę drzew w miej­sco­wo­ści Ja­sień wzdłuż dro­gi po­wia­to­wej 0396T Ło­pusz­no -Mnin w bez­po­śred­nim są­siedz­twie dro­gi.