UWAGA Zmiana numerów kont.

Nu­me­ry ra­chun­ków ban­ko­wych w Ge­tin No­ble Bank SA  (od 07.09.2015r.)

Na­zwa jed­nost­ki

Nr klien­ta ban­ku

Nu­mer ra­chun­ku

Na­zwa ra­chun­ku

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH

1773827

64 1560 0013 2017 7382 7000  0001 Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach — ra­chu­nek pod­sta­wo­wy

-wpła­ty i  wy­pła­ty w tym opła­ty za za­ję­cie pa­sa dro­go­we­go

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH 37 1560 0013 2017 7382 7000 0002 Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach — ra­chu­nek depo­zy­to­wy PZD

-wpła­ty wa­dia i za­bez­pie­cze­nia  umów

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH 10 1560 0013 2017 7382 7000 0003 Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach — ra­chu­nek ZFŚS przy PZD

-ope­ra­cje fi­nan­so­we z dzia­łal­no­ści so­cjal­nej i miesz­ka­nio­wej.