UWAGA Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0586T w miejscowości Leśna -Stara Wieś.

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach za­wia­da­mia, że od dnia 09.05.2016 r. do 31.07.2016 r. na­stą­pią zmia­ny w or­ga­ni­za­cji ru­chu na dro­dze po­wia­to­wej Nr 0586T w miej­sco­wo­ści Le­śna -Sta­ra Wieś w wy­ni­ku prze­bu­do­wy prze­pu­stu.

Wy­ko­naw­ca fir­ma Przed­się­bior­stwo Pro­duk­cyj­no -Usłu­go­we “KAWECKI” S. C. Lu­cjan Ka­wec­ki, Ja­cek Ka­wec­ki opra­co­wał pro­jekt tym­cza­so­wej or­ga­ni­za­cji ru­chu na czas prze­bu­do­wy prze­pu­stu. Lo­ka­li­za­cję prze­bu­do­wy­wa­ne­go prze­pu­stu  za­miesz­czo­no po­ni­żej.