UWAGA Przywrócenie stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0586T w miejscowości Leśna -Stara Wieś.

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach za­wia­da­mia, że fir­ma Przed­się­bior­stwo Pro­duk­cyj­no -Usłu­go­we “KAWECKI” S. C. Lu­cjan Ka­wec­ki, Ja­cek Ka­wec­ki za­koń­czy­ła prze­bu­do­wę i tym sa­mym w dniu 06.05.2016 r. przy­wró­ci­ła sta­łą or­ga­ni­za­cję ru­chu na dro­dze po­wia­to­wej Nr 0586T w miej­sco­wo­ści Le­śna -Sta­ra Wieś.