Zamknięcie drogi powiatowej nr 0286T.

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach za­wia­da­mia, że PKP PLK S.A. Za­kład Li­nii Ko­le­jo­wych w Kiel­cach zle­cił wy­ko­na­nie prac zwią­za­nych z re­mon­tem na­wierzch­ni na prze­jeź­dzie ko­le­jo­wym kat. “A” w km: 9,065 li­nii ko­le­jo­wej nr 61 Kiel­ce -Fa­sow­skie. W związ­ku z po­wyż­szy­mi pra­ca­mi zo­sta­nie za­mknię­ta ca­ło­do­bo­wo w dniach od 27.06.2016 r. godz. 0001 do dnia 01.07.2016 r. godz. 2400 dro­ga po­wia­to­wa nr 0286T w m. Gór­ki Szczu­kow­skie.

Zgod­nie z opra­co­wa­ną tym­cza­so­wą or­ga­ni­za­cją ru­chu dla za­mknię­te­go od­cin­ka dro­gi po­wia­to­wej nr 0286T Bo­brza -Szczu­ko­wi­ce wy­zna­czo­no ob­jazd od skrzy­żo­wa­nia z dro­gą bez nu­me­ru zlo­ka­li­zo­wa­ną na te­re­nie ko­le­jo­wym do dro­gi wo­je­wódz­kiej nr 786 i da­lej do dro­gi po­wia­to­wej nr 0286T. Cał­ko­wi­ta dłu­gość ob­jaz­du wy­no­si 1,000 km.

Sche­mat ob­jaz­du przed­sta­wio­no na po­niż­szym sche­ma­cie.