Zamknięcie drogi powiatowej nr 0324T na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je, że w związ­ku z uro­czy­sto­ścia­mi Od­pu­sto­wy­mi ku Czci Pod­wyż­sze­nia Drze­wa Krzy­ża Świę­te­go, dro­ga po­wia­to­wa nr 0324T na ob­sza­rze Świę­to­krzy­skie­go Par­ku Na­ro­do­we­go zo­sta­nie w dniu 11.09.2016 r. za­mknię­ta.

Go­ści uro­czy­sto­ści od­pu­sto­wych za­chę­ca­my do ko­rzy­sta­nia z ko­mu­ni­ka­cji zbio­ro­wej oraz do po­zo­sta­wie­nia sa­mo­cho­dów na par­kin­gu w Hu­cie Szkla­nej.