Uwaga - Radomice Drugie

Uprzej­mie in­for­mu­je­my, że od godz. 1500 dro­ga po­wia­to­wa 0365T w m. Ra­do­mi­ce Dru­gie jest już prze­jezd­na.