Informacje o zarządzie

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach administruje siecią dróg o łącznej długości 1125 km, na obszarze 19 gmin, wchodzących w skład powiatu kieleckiego. W naszym zarządzie jest również 117 obiektów mostowych. Pod względem powierzchni – jesteśmy jednym z największych powiatów ziemskim w kraju. Tym samym zarządzamy też jedną z najdłuższych sieci dróg powiatowych w kraju. Powiatowy…

Zjazdy z drogi powiatowej

Wydanie decyzji na lokalizację lub przebudowę zjazdu Wy­da­nie opi­nii w spra­wie po­twier­dze­nia lo­ka­li­za­cji zjaz­du ist­nie­ją­ce­go Wydanie zezwolenia na remont zjazdu

Reklamy i obiekty handlowe

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia tablicy reklamowej Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego, usługowego lub na prawach wyłączności

Roboty w pasie drogowym

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenie urządzeń…

Zagospodarowanie przestrzenne

wydawanie postanowienia do projektu decyzji o warunkach zabudowy; wydawanie postanowienia do projektu decyzji lokalizacji celu publicznego wydawanie postanowienia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Infrastruktura techniczna

Wy­da­wa­nie opi­nii w spra­wie li­nio­wej in­fra­struk­tu­ry tech­nicz­nej (oświe­tle­nie ulicz­ne) Wy­da­wa­nie de­cy­zji na lo­ka­li­za­cję li­nio­wej in­fra­struk­tu­ry tech­nicz­nej Wydanie decyzji na lokalizację reklam