XII Jarmark Świętokrzyski na Św. Krzyżu - zmiana organizacji ruchu

W związ­ku z or­ga­ni­za­cją XII Jar­mar­ku Świę­to­krzy­skie­go na Św. Krzy­żu w dniu
28.05.2017r. Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je, że w tym dniu wjazd bę­dzie za­mknię­ty dla ru­chu po­jaz­dów, w tym m.in.: za­przę­gów kon­nych, Ko­lej­ki Świę­to­krzy­skiej, me­lek­sów. Jed­no­cze­śnie in­for­mu­je­my, że w tym dniu funk­cjo­no­wać bę­dzie je­dy­nie ko­mu­ni­ka­cja zbio­ro­wa, jak rów­nież moż­li­wość wjaz­du bę­dą mie­li go­ście po­sia­da­ją­cy spe­cjal­ne za­pro­sze­nie
or­ga­ni­za­to­ra Jar­mar­ku Świę­to­krzy­skie­go.

Jed­no­cze­śnie in­for­mu­je­my, że  Wy­dział Ru­chu Dro­go­we­go Ko­men­dy Miej­skiej Po­li­cji
w Kiel­cach zo­stał po­pro­szo­ny o prze­pro­wa­dze­nie kon­tro­li ru­chu dro­go­we­go na przed­mio­to­wym od­cin­ku dro­gi w w/w dniu.

Z my­ślą o tych, któ­rzy 28 ma­ja bę­dą chcie­li od­wie­dzić klasz­tor i wziąć udział w jar­mar­ku, Za­rząd Trans­por­tu Miej­skie­go w Kiel­cach uru­cho­mi te­go dnia spe­cjal­ne po­łą­cze­nie au­to­bu­so­we. Tra­sa li­nii SK bę­dzie wy­glą­dać na­stę­pu­ją­co:

Li­nia SK
Kiel­ce ul. Żyt­nia — ul. Czar­now­ska – al. IX Wie­ków Kielc – ul. San­do­mier­ska – Ce­dzy­na — Ra­dlin – Gór­no (prze­jazd dro­gą 74) – Wo­la Ja­cho­wa — Bie­li­ny – Hu­ta No­wa – Hu­ta Sta­ra — Hu­ta Szkla­na – Świę­ty Krzyż, (po­wrót w od­wrot­nej ko­lej­no­ści).
Go­dzi­ny od­jaz­du z Kielc:
6:45, 9:00, 11:15, 13:50, 16:10

Go­dzi­ny od­jaz­du ze Świę­te­go Krzy­ża
10:10, 12:30, 15:00, 17:15, 18:15

Koszt prze­jaz­du: zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym cen­ni­kiem.

Do­dat­ko­wo dla pa­sa­że­rów w go­dzi­nach 7:40 — 18:15 zo­sta­nie udo­stęp­nio­ny bez­płat­ny au­to­bus kur­su­ją­cy po­mię­dzy par­kin­giem w Hu­cie Szkla­nej a par­kin­giem przed Sank­tu­arium na Świę­tym Krzy­żu.