Zamkniety ruch na Św. Krzyżu

W związ­ku z or­ga­ni­za­cją XIII Jar­mar­ku Świę­to­krzy­skie­go na Św. Krzy­żu w dniu
27.05.2018r. Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je, że w tym dniu wjazd bę­dzie za­mknię­ty dla ru­chu po­jaz­dów, w tym m.in.: za­przę­gów kon­nych, Ko­lej­ki Świę­to­krzy­skiej, me­lek­sów.
Jed­no­cze­śnie in­for­mu­je­my, że w tym dniu funk­cjo­no­wać bę­dzie je­dy­nie ko­mu­ni­ka­cja zbio­ro­wa, jak rów­nież moż­li­wość wjaz­du bę­dą mie­li go­ście po­sia­da­ją­cy spe­cjal­ne za­pro­sze­nie or­ga­ni­za­to­ra Jar­mar­ku Świę­to­krzy­skie­go. Pro­si­my rów­nież Wy­dział Ru­chu Dro­go­we­go Ko­men­dy Miej­skiej Po­li­cji w Kiel­cach o prze­pro­wa­dze­nie kon­tro­li ru­chu dro­go­we­go na przed­mio­to­wym od­cin­ku dro­gi w w/w dniu.