Ogłoszenie PZD.26.28.2018

Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0353T po­le­ga­ją­ca na bu­do­wie chod­ni­ka w m. Skrzel­czy­ce na od­cin­ku od km: 6+353 do km: 6+707

Załączniki