Ogłoszenie PZD.N.1.2019 - wyniki

Bie­żą­ca kon­ser­wa­cja na­wierzch­ni bi­tu­micz­nych dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go – 2019 rok.

Do­da­no pro­to­kół z se­sji otwar­cia ofert.

Załączniki