Zamówienie PZD.26.4.2019 - wyniki

Świad­cze­nie usług trans­por­to­wych sa­mo­cho­dem cię­ża­ro­wym ty­pu wy­wrot­ka (tró­stron­na) o ła­dow­no­ści min. 8 ton zwią­za­nych z bie­żą­cym utrzy­ma­niem dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go

Załączniki