Zamówienie PZD.N.2.2019 - wyniki

Za­kup pa­liw i ar­ty­ku­łów po­za­pa­li­wo­wych do środ­ków trans­por­to­wo-sprzę­to­wych Po­wia­to­we­go Za­rzą­du Dróg w Kiel­cach w tym do Ob­wo­dów Dro­go­wych w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Sta­chu­rze.
Ak­tu­ali­za­cja wz. z za­py­ta­nia­mi do SIWZ.

Załączniki