Zamówienie nr PZD.N.9.2019 - wyniki

Uspraw­nie­nie do­stę­pu do dro­gi kra­jo­wej nr 73 i Wę­zła Kiel­ce Pół­noc dro­gi eks­pre­so­wej S7 po­przez prze­bu­do­wę dro­gi po­wia­to­wej nr 0309T w miej­sco­wo­ści Ma­słów Dru­gi – Etap I

Załączniki