Zamówienie nr PZD.N.16.2019 - wyniki

Za­kup i do­sta­wa sa­mo­cho­du do­staw­cze­go ze skrzy­nią ła­dun­ko­wą z wy­wro­tem i po­dwój­ną ka­bi­ną pa­sa­żer­ską o DMC nie prze­kra­cza­ją­cej 3,5 T

Załączniki