Zamówienie nr PZD.N.39.2019 - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej DP 0284T w m. Bry­ni­ca od skrzy­żo­wa­nia z DP 0286T tj. od km lo­kal­ne­go 0+000 do km 1+300, po­wiat kie­lec­ki, woj. świę­to­krzy­skie

Załączniki