Zamówienie nr PZD.N.41.2019 - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej DP 0286 T od­ci­nek przej­ście przez m. Szczu­ko­wi­ce od skrzy­żo­wa­nia z DW 786 tj. od km lo­kal­ne­go 0+000 do km 2+640”

Załączniki