Komunikat dotyczący organizacji postępowań przetargowych

In­for­mu­je­my, że w związ­ku z ogło­sze­niem przez Pre­ze­sa Ra­dy Mi­ni­strów na ob­sza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sta­nu epi­de­mii wi­ru­sa Sars-CoV-2 oraz pod­ję­tej przez Sta­ro­stę Kie­lec­kie­go Za­rzą­dze­nia Nr 51/2020 z dnia 24.03.2020 ro­ku, Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach ma ogra­ni­czo­ną moż­li­wość bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z Wy­ko­naw­ca­mi.

Wy­cho­dząc na­prze­ciw prze­pi­som Usta­wy Za­mó­wień Pu­blicz­nych oraz Spe­cy­fi­ka­cji Istot­nych Wa­run­ków za­mó­wie­nia tj. moż­li­wo­ści zło­że­nia przez wy­ko­naw­cę ofer­ty w po­sta­ci pi­sem­nej bez­po­śred­nio u za­ma­wia­ją­ce­go (za po­śred­nic­twem ope­ra­to­ra pocz­to­we­go, oso­bi­ście lub za po­śred­nic­twem po­słań­ca), przy głów­nym wej­ściu do Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w Kiel­cach w stre­fie biu­ra po­daw­cze­go upo­waż­nie­ni pra­cow­ni­cy bę­dą przyj­mo­wać i po­twier­dzać skła­da­ne ofer­ty na przed­mio­to­we po­stę­po­wa­nie prze­tar­go­we.

Ze wzglę­du na jaw­ność otwar­cia ofert, za­in­te­re­so­wa­ni wy­ko­naw­cy mo­gą wziąć udział w tym eta­pie po­stę­po­wa­nia prze­tar­go­we­go i tym sa­mym wejść na te­ren bu­dyn­ku Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w Kiel­cach, po uprzed­nim po­in­for­mo­wa­niu (na 1 dzień ro­bo­czy przed) o ce­lu swo­jej wi­zy­ty. Wy­ko­naw­cy, bio­rą­cy udział w otwar­ciu ofert, ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa wy­po­sa­że­ni zo­sta­ną w ma­secz­ki ochron­ne na twarz oraz rę­ka­wicz­ki.

W przy­pad­ku ja­kich­kol­wiek trud­no­ści lub udzie­le­nia in­for­ma­cji na po­wyż­sze pro­si­my kon­tak­to­wać się z upo­waż­nio­ny­mi pra­cow­ni­ka­mi tj:
Ja­cek Go­łę­biow­ski tel. 41 200–17-31;
Mar­cin Dzię­cioł tel. 41 200–17-33.

Załączniki