Zamówienie nr PZD.N.3.2020 -DP 0318T zaprojektuj i wybuduj - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0318 T Lesz­czy­ny — Kraj­no Dru­gie — Po­rąb­ki — Bie­li­ny Ka­pi­tul­ne od km 5+600 do km 8+680 — etap I”

Załączniki