PZD.26.7.2020 - oznakowanie pionowe - wyniki

Do­sta­wa zna­ków dro­go­wych pio­no­wych i urzą­dzeń bez­pie­czeń­stwa ru­chu dro­go­we­go dla po­trzeb PZD w Kiel­cach w ro­ku 2020 – z trans­por­tem do Ob­wo­du Dro­go­we­go w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Sta­chu­rze

Załączniki