Zamówienie nr PZD.N.13.2020 -DP 0383T (zaprojektuj i wybuduj) - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej DP 0383 T na od­cin­ku od km 0+645 do km 2+881 w miej­sco­wo­ści Ostrów po­wiat kie­lec­ki woj. świę­to­krzy­skie”

Załączniki