Zamówienie nr PZD.N.14.2020 - DP 0322T (zaprojektuj i wybuduj) - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0322 T Po­rąb­ki — Ka­ko­nin — Hu­ta Pod­ły­si­ca — Hu­ta Szkla­na od km 0+000 do km 5+018 w msc. Po­rąb­ki, Ka­ko­nin i Bie­li­ny oraz na od­cin­ku od km 10+540 do km 11+377 w msc. Hu­ta Pod­ły­si­ca — Hu­ta Szkla­na”

Załączniki