Zamówienie nr PZD.N.17.2020 -wykonanie, składowanie i załadunek mieszanki piaskowo-solnej - wyniki

Wy­ko­na­nie, skła­do­wa­nie i za­ła­du­nek na pia­skar­ki mie­szan­ki pia­sko­wo-sol­nej prze­zna­czo­nej do zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nie zi­mo­wym 2020/2021

Załączniki