Zamówienie nr PZD.N.18.2020 - (DP 0316T i 0318T) zaprojektuj i wybuduj - wyniki

Prze­bu­do­wa dróg po­wia­to­wych nr 0316T oraz 0318T w miej­sco­wo­ściach Ce­dzy­na, Lesz­czy­ny i Bęcz­ków” — w for­mu­le za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj

Załączniki