Zamówienie nr PZD.N.8.2019 - wyniki

Re­mont dro­gi po­wia­to­wej nr 0322T Po­­rą­b­ki-Hu­­ta Pod­ły­­si­­ca-Hu­­ta Szkla­na od km: 8+440 do km: 11+190 ro­wy wraz z po­bo­cza­mi i prze­pu­sta­mi zjaz­do­wy­mi oraz od km: 7+190 do km: 8+440 ro­wy wraz z prze­pu­sta­mi zjaz­do­wy­mi

Zamówienie PZD.26.4.2019 - wyniki

Świad­cze­nie usług trans­por­to­wych sa­mo­cho­dem cię­ża­ro­wym ty­pu wy­wrot­ka (tró­stron­na) o ła­dow­no­ści min. 8 ton zwią­za­nych z bie­żą­cym utrzy­ma­niem dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go