PZD.26.29.2020 - wykonanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej - wyniki

Wy­ko­na­nie i za­ła­du­nek na pia­skar­ki mie­szan­ki pia­­sko­­wo-so­l­nej (ma­te­riał za­ma­wia­ją­ce­go) prze­zna­czo­nej do zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nie zi­mo­wym 2020/2021 na Ob­wo­dach Dro­go­wych w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Sta­chu­rze, w prze­wi­dy­wa­nej ilo­ści 11 000 Mg

Zamówienie nr PZD.N.14.2020 - DP 0322T (zaprojektuj i wybuduj) - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0322 T Po­rąb­ki — Ka­ko­nin — Hu­ta Pod­ły­si­ca — Hu­ta Szkla­na od km 0+000 do km 5+018 w msc. Po­rąb­ki, Ka­ko­nin i Bie­li­ny oraz na od­cin­ku od km 10+540 do km 11+377 w msc. Hu­ta Pod­ły­si­ca — Hu­ta Szkla­na”