22 sierpnia zamknięcie ruchu na drodze na Św. Krzyż

W związ­ku z pla­no­wa­nym wy­da­rze­niem hi­sto­rycz­nym, kul­tu­ral­nym i tu­ry­stycz­nym „Opo­wieść ja­ko ży­wa…” z oka­zji 370 rocz­ni­cy śmier­ci Księ­cia Wo­je­wo­dy Je­re­mie­go Wi­śnio­wiec­kie­go, in­for­mu­je­my, że wjazd na te­ren Świę­to­krzy­skie­go Par­ku Na­ro­do­we­go dro­gą po­wia­to­wą nr 0324T Hu­ta Szkla­na – Świę­ty Krzyż w dniu 22.08.2021 r. moż­li­wy jest wy­łącz­nie po oka­za­niu oko­licz­no­ścio­wej kar­ty wjaz­du

Sieć drogowa

WYKAZ DRÓG W ce­lu spraw­nej kon­tro­li sta­nu dróg po­wia­to­wych funk­cjo­nu­ją trzy Ob­wo­dy Dro­go­we, któ­re spra­wu­ją ob­jazd dróg na te­re­nie gmin: Ob­wód Dro­go­wy Nr 1 w Ce­li­nach, tel.  (041) 354–90–34 — Mia­sto i Gmi­na Chmiel­nik — Gmi­na i Mia­sto Chę­ci­ny — Gmi­na Sit­ków­ka No­wi­ny, — Gmi­na Mo­ra­wi­ca, — Gmi­na Pierzch­ni­ca. Ob­wód Dro­go­wy Nr 2 w Ła­go­wie,…