Zamówienie PZD.26.15.2019 - wyniki

Do­sta­wa zna­ków dro­go­wych pio­no­wych i urzą­dzeń bez­pie­czeń­stwa ru­chu dro­go­we­go dla po­trzeb PZD w Kiel­cach w ro­ku 2019 – z trans­por­tem do Ob­wo­du Dro­go­we­go w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Sta­chu­rze

Zamówienie nr PZD.N.9.2019 - wyniki

Uspraw­nie­nie do­stę­pu do dro­gi kra­jo­wej nr 73 i Wę­zła Kiel­ce Pół­noc dro­gi eks­pre­so­wej S7 po­przez prze­bu­do­wę dro­gi po­wia­to­wej nr 0309T w miej­sco­wo­ści Ma­słów Dru­gi – Etap I

Zamówienie nr PZD.N.8.2019 - wyniki

Re­mont dro­gi po­wia­to­wej nr 0322T Po­­rą­b­ki-Hu­­ta Pod­ły­­si­­ca-Hu­­ta Szkla­na od km: 8+440 do km: 11+190 ro­wy wraz z po­bo­cza­mi i prze­pu­sta­mi zjaz­do­wy­mi oraz od km: 7+190 do km: 8+440 ro­wy wraz z prze­pu­sta­mi zjaz­do­wy­mi