Ogłoszenie PZD.26.64.2017

Wykonanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej (materiał zamawiającego) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego  w sezonie zimowym 2017/2018 na Obwodach Drogowych w Celinach, Łagowie i Stachurze, w przewidywanej ilości  7000 Mg

Informacje o zarządzie

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach administruje siecią dróg o łącznej długości 1125 km, na obszarze 19 gmin, wchodzących w skład powiatu kieleckiego. W naszym zarządzie jest również 117 obiektów mostowych. Pod względem powierzchni – jesteśmy jednym z największych powiatów ziemskim w kraju. Tym samym zarządzamy też jedną z najdłuższych sieci dróg powiatowych w kraju. Powiatowy…

Zjazdy z drogi powiatowej

Wydanie decyzji na lokalizację lub przebudowę zjazdu Wy­da­nie opi­nii w spra­wie po­twier­dze­nia lo­ka­li­za­cji zjaz­du ist­nie­ją­ce­go Wydanie zezwolenia na remont zjazdu Wniosek na lokalizację ogrodzenia Wycinka drzew i krzewów z pasa drogowego

Reklamy i obiekty handlowe

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia tablicy reklamowej Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego, usługowego lub na prawach wyłączności

Zagospodarowanie przestrzenne

wydawanie postanowienia do projektu decyzji o warunkach zabudowy; wydawanie postanowienia do projektu decyzji lokalizacji celu publicznego wydawanie postanowienia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego