Sieć drogowa

WYKAZ DRÓG W ce­lu spraw­nej kon­tro­li sta­nu dróg po­wia­to­wych funk­cjo­nu­ją trzy Ob­wo­dy Dro­go­we, któ­re spra­wu­ją ob­jazd dróg na te­re­nie gmin: Ob­wód Dro­go­wy Nr 1 w Ce­li­nach, tel.  (041) 354–90–34 — Mia­sto i Gmi­na Chmiel­nik — Gmi­na i Mia­sto Chę­ci­ny — Gmi­na Sit­ków­ka No­wi­ny, — Gmi­na Mo­ra­wi­ca, — Gmi­na Pierzch­ni­ca. Ob­wód Dro­go­wy Nr 2 w Ła­go­wie,…

UWAGA! Droga Kielce -Zagnańsk już przejezdna

In­for­mu­je­my, że od dnia 27 ma­ja 2021 ro­ku przy­wró­co­na zo­sta­je sta­ła or­ga­ni­za­cja ru­chu na dro­dze po­wia­to­wej Kie­l­ce-Za­­gnańsk (DP 0296T ). Przy­po­mi­na­my, że tra­sa zo­sta­ła wy­łą­czo­na z ru­chu w dniu 4 ma­ja na po­trze­by re­ali­za­cji in­we­sty­cji pn: „Roz­wi­ja­nie in­fra­struk­tu­ry ni­sko­emi­syj­nej po­przez bu­do­wę ście­żek ro­we­ro­wych na te­re­nie Gmi­ny Za­gnańsk”. PZD Kiel­ce

UWAGA! Zamknięta droga powiatowa Kielce -Zagnańsk

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je, że w związ­ku z re­ali­za­cją przez Urząd Gmi­ny w Za­gnań­sku za­da­nia pn: „Roz­wi­ja­nie in­fra­struk­tu­ry ni­sko­emi­syj­nej po­przez bu­do­wę ście­żek ro­we­ro­wych na te­re­nie Gmi­ny Za­gnańsk” pro­wa­dzo­na bę­dzie wy­cin­ka la­su na te­re­nie Nad­le­śnic­twa Za­gnańsk w pa­sie dro­go­wym dro­gi po­wia­to­wej nr 0296T Kiel­ce -Za­gnańsk. W związ­ku z po­wyż­szym w dniu 04.05.2021 w go­dzi­nach…