Umieszczanie plakatów wyborczych w pasie drogowym

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cy­mi się wy­bo­ra­mi par­la­men­tar­ny­mi za­pla­no­wa­ny­mi na 15 paź­dzier­ni­ka 2023 r. przy­po­mi­na­my ko­mi­te­tom wy­bor­czym o obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach pra­wa i pro­ce­du­rach po­stę­po­wa­nia w za­kre­sie umiesz­cza­nia pla­ka­tów wy­bor­czych w pa­sie dro­go­wym dróg po­wia­to­wych. Umiesz­cze­nie pla­ka­tu wy­bor­cze­go w pa­sie dro­go­wym dro­gi po­wia­to­wej wy­ma­ga ze­zwo­le­nia za­rząd­cy tej dro­gi. To de­cy­zja ad­mi­ni­stra­cyj­na, w któ­rej zo­sta­nie na­li­czo­na sto­sow­na opła­ta…