Zamówienie nr PZD.N.45.2019

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0322 T Po­rąb­ki — Ka­ko­nin — Hu­ta Pod­ły­si­ca — Hu­ta Szkla­na od km 0+000 do km 5+018 w msc. Po­rąb­ki, Ka­ko­nin i Bie­li­ny oraz na od­cin­ku od km 10+540 do km 11+377 w msc. Hu­ta Pod­ły­si­ca — Hu­ta Szkla­na”

Zamówienie nr PZD.N.43.2019

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej 0377T na od­cin­ku od km 7+860 do km 10+010 Li­po­wi­ca — Przy­miar­ki — Sta­ro­chę­ci­ny po­wiat kie­lec­ki woj. świę­to­krzy­skie”

Zamówienie nr PZD.N.42.2019

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dróg po­wia­to­wych — ul. Kie­lec­kiej i ul. Bia­łe Za­głę­bie od dro­gi wo­je­wódz­kiej nr 762 do skrzy­żo­wa­nia z ul. Szkol­ną, po­wiat kie­lec­ki woj. świę­to­krzy­skie

Zamówienie nr PZD.N.41.2019 - zmiana ogłoszenia

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej DP 0286 T od­ci­nek przej­ście przez m. Szczu­ko­wi­ce od skrzy­żo­wa­nia z DW 786 tj. od km lo­kal­ne­go 0+000 do km 2+640”

Zamówienie nr PZD.N.39.2019 - zmiana ogłoszenia

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej DP 0284T w m. Bry­ni­ca od skrzy­żo­wa­nia z DP 0286T tj. od km lo­kal­ne­go 0+000 do km 1+300, po­wiat kie­lec­ki, woj. świę­to­krzy­skie