Zamówienie PZD.26.4.2019 - wyniki

Świad­cze­nie usług trans­por­to­wych sa­mo­cho­dem cię­ża­ro­wym ty­pu wy­wrot­ka (tró­stron­na) o ła­dow­no­ści min. 8 ton zwią­za­nych z bie­żą­cym utrzy­ma­niem dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go

Zamówienie PZD.N.2.2019 - wyniki

Za­kup pa­liw i ar­ty­ku­łów po­za­pa­li­wo­wych do środ­ków trans­­po­r­to­­wo-sprzę­­to­­wych Po­wia­to­we­go Za­rzą­du Dróg w Kiel­cach w tym do Ob­wo­dów Dro­go­wych w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Sta­chu­rze. Ak­tu­ali­za­cja wz. z za­py­ta­nia­mi do SIWZ.

Ogłoszenie PZD.N.1.2019 - wyniki

Bie­żą­ca kon­ser­wa­cja na­wierzch­ni bi­tu­micz­nych dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go – 2019 rok. Do­da­no pro­to­kół z se­sji otwar­cia ofert.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG SEZON 2018/2019

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach         ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG SEZON 2018/2019             INFORMATOR               Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach Wrzo­so­wa 44, 25–211 Kiel­ce tel. 41 200 17 48 faks 41 344 51 45 e-ma­­il: pzd@pzdkielce.pl   Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach bę­dzie pro­wa­dzić…

Informacje o zarządzie

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach ad­mi­ni­stru­je sie­cią dróg o łącz­nej dłu­go­ści 1125 km, na ob­sza­rze 19 gmin, wcho­dzą­cych w skład po­wia­tu kie­lec­kie­go. W na­szym za­rzą­dzie jest rów­nież 117 obiek­tów mo­sto­wych. Pod wzglę­dem po­wierzch­ni – je­ste­śmy jed­nym z naj­więk­szych po­wia­tów ziem­skim w kra­ju. Tym sa­mym za­rzą­dza­my też jed­ną z naj­dłuż­szych sie­ci dróg po­wia­to­wych w kra­ju. Po­wia­to­wy…