ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG SEZON 2022/2023

In­for­ma­cja o prze­bie­gu ak­cji zi­mo­wej 2021–2022 i przy­go­to­wa­niu do 2022–2023 Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach         ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG SEZON 2021/2022             INFORMATOR               Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach Wrzo­so­wa 44, 25–211 Kiel­ce tel. 41 200 17 48 faks 41 344 51 45…

Zamknięcie drogi powiatowej nr 0286T.

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach za­wia­da­mia, że PKP PLK S.A. Za­kład Li­nii Ko­le­jo­wych w Kiel­cach zle­cił wy­ko­na­nie prac zwią­za­nych z re­mon­tem na­wierzch­ni na prze­jeź­dzie ko­le­jo­wym kat. “A” w km: 9,065 li­nii ko­le­jo­wej nr 61 Kiel­ce -Fa­sow­skie. W związ­ku z po­wyż­szy­mi pra­ca­mi zo­sta­nie za­mknię­ta ca­ło­do­bo­wo w dniach od 27.06.2016 r. godz. 0001 do dnia 01.07.2016 r. godz.…

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016 / 2017

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG Zi­mo­we utrzy­ma­nie dróg są to pra­ce ma­ją­ce na ce­lu zmniej­sze­nie lub ogra­ni­cze­nie za­kłó­ceń ru­chu dro­go­we­go wy­wo­ła­nych ta­ki­mi czyn­ni­ka­mi at­mos­fe­rycz­ny­mi, jak śli­skość zi­mo­wa oraz opa­dy śnie­gu. Na te­re­nie Po­wia­tu Kie­lec­kie­go znaj­du­je się 1128 km dróg po­wia­to­wych, w tym 23 km ulic. Zgod­nie z za­rzą­dze­niem nr 46 Mi­ni­stra Trans­por­tu i Go­spo­dar­ki Mor­skiej (Dz. Urz.…