Komunikat dotyczący organizacji postępowań przetargowych

In­for­mu­je­my, że w związ­ku z ogło­sze­niem przez Pre­ze­sa Ra­dy Mi­ni­strów na ob­sza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sta­nu epi­de­mii wi­ru­sa Sars-CoV-2 oraz pod­ję­tej przez Sta­ro­stę Kie­lec­kie­go Za­rzą­dze­nia Nr 51/2020 z dnia 24.03.2020 ro­ku, Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach ma ogra­ni­czo­ną moż­li­wość bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z Wy­ko­naw­ca­mi. Wy­cho­dząc na­prze­ciw prze­pi­som Usta­wy Za­mó­wień Pu­blicz­nych oraz Spe­cy­fi­ka­cji Istot­nych Wa­run­ków za­mó­wie­nia tj. moż­li­wo­ści…

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG SEZON 2019/2020

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach         ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG SEZON 2019/2020             INFORMATOR               Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach Wrzo­so­wa 44, 25–211 Kiel­ce tel. 41 200 17 48 faks 41 344 51 45 e-ma­­il: pzd@pzdkielce.pl   Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach bę­dzie pro­wa­dzić…

Zamkniety ruch na Św. Krzyżu

W związ­ku z or­ga­ni­za­cją XIII Jar­mar­ku Świę­to­krzy­skie­go na Św. Krzy­żu w dniu 27.05.2018r. Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je, że w tym dniu wjazd bę­dzie za­mknię­ty dla ru­chu po­jaz­dów, w tym m.in.: za­przę­gów kon­nych, Ko­lej­ki Świę­to­krzy­skiej, me­lek­sów. Jed­no­cze­śnie in­for­mu­je­my, że w tym dniu funk­cjo­no­wać bę­dzie je­dy­nie ko­mu­ni­ka­cja zbio­ro­wa, jak rów­nież moż­li­wość wjaz­du bę­dą mie­li go­ście…

Święty Krzyż - wolny wjazd 28.03-02.04.2018

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je, że wy­ra­ża zgo­dę na swo­bod­ny wjazd po­jaz­dów w dniach: od 28.03.2018r. do 02.04.2018r. dro­gą po­wia­to­wą Nr 0324T Hu­ta Szkla­na — Św. Krzyż w związ­ku z Uro­czy­sto­ścia­mi Tri­du­um Pas­chal­ne­go i Świąt Wiel­ka­noc­nych. Przy­po­mi­na­my jed­no­cze­śnie o ogra­ni­czo­nej ilo­ści miejsc par­kin­go­wych dla sa­mo­cho­dów oso­bo­wych oraz o za­ka­zie par­ko­wa­nia au­to­ka­rów na koń­co­wym od­cin­ku…

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH TELEFONY KONTAKTOWE

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach tel.  41 200–17–48 od po­nie­dział­ku do piąt­ku w go­dzi­nach od 7:30 do 15:30   Dy­żu­ry ca­ło­do­bo­we 41 354 90 34 (gmi­ny: Chmiel­nik, Chę­ci­ny, Pierzch­ni­ca, Mo­ra­wi­ca, Sit­ków­ka No­wi­ny) 41 307 40 68 (gmi­ny: Bie­li­ny, Bo­dzen­tyn, Da­le­szy­ce, Gór­no, Ła­gów*, No­wa Słu­pia, Ra­ków) 41 303 87 77 (gmi­ny: Ło­pusz­no, Ma­słów, Mie­dzia­na Gó­ra, Mniów, Pie­ko­szów, Straw­czyn, Za­gnańsk)  …

XII Jarmark Świętokrzyski na Św. Krzyżu - zmiana organizacji ruchu

W związ­ku z or­ga­ni­za­cją XII Jar­mar­ku Świę­to­krzy­skie­go na Św. Krzy­żu w dniu 28.05.2017r. Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je, że w tym dniu wjazd bę­dzie za­mknię­ty dla ru­chu po­jaz­dów, w tym m.in.: za­przę­gów kon­nych, Ko­lej­ki Świę­to­krzy­skiej, me­lek­sów. Jed­no­cze­śnie in­for­mu­je­my, że w tym dniu funk­cjo­no­wać bę­dzie je­dy­nie ko­mu­ni­ka­cja zbio­ro­wa, jak rów­nież moż­li­wość wjaz­du bę­dą mie­li go­ście…

Zmiana NIP-u PZD w Kielcach

W związ­ku § 10 punkt 3 Uchwa­ły Nr 141/406/2016 Za­rzą­du Po­wia­tu w Kiel­cach z dnia 21 grud­nia 2016 ro­ku w spra­wie za­sad cen­tra­li­za­cji roz­li­czeń po­dat­ku VAT w Po­wie­cie Kie­lec­kim i je­go jed­nost­kach or­ga­ni­za­cyj­nych in­for­mu­je­my, że od 01.01.2017 r. na­stę­pu­je zmia­na na­szych da­nych iden­ty­fi­ka­cyj­nych, któ­re na­le­ży po­da­wać na fak­tu­rach w na­stę­pu­ją­cy spo­sób: Na­byw­ca: Po­wiat Kie­lec­ki ul.…

Uwaga - Radmice Drugie - Utrudnieniea

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je, że w dniu 15.11.2016 r. na dro­dze po­wia­to­wej nr 0365T w m. Ra­do­mi­ce Dru­gie wy­stą­pią utrud­nie­nia w ru­chu dro­go­wym. O Godz. 7.30 zo­sta­nie wpro­wa­dzo­ny tym­cza­so­wy za­kaz ru­chu po­le­ga­ją­cy na za­mknię­ciu od­cin­ka dro­gi po­wia­to­wej nr 0365T od km: 8+760 do km: 9+672. Ob­jazd zo­stał wy­ty­czo­ny po dro­gach po­wia­to­wych nr 0362T

Zamknięcie drogi powiatowej nr 0324T na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je, że w związ­ku z uro­czy­sto­ścia­mi Od­pu­sto­wy­mi ku Czci Pod­wyż­sze­nia Drze­wa Krzy­ża Świę­te­go, dro­ga po­wia­to­wa nr 0324T na ob­sza­rze Świę­to­krzy­skie­go Par­ku Na­ro­do­we­go zo­sta­nie w dniu 11.09.2016 r. za­mknię­ta. Go­ści uro­czy­sto­ści od­pu­sto­wych za­chę­ca­my do ko­rzy­sta­nia z ko­mu­ni­ka­cji zbio­ro­wej oraz do po­zo­sta­wie­nia sa­mo­cho­dów na par­kin­gu w Hu­cie Szkla­nej.