Uwaga - Radmice Drugie - Utrudnieniea

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je, że w dniu 15.11.2016 r. na dro­dze po­wia­to­wej nr 0365T w m. Ra­do­mi­ce Dru­gie wy­stą­pią utrud­nie­nia w ru­chu dro­go­wym. O Godz. 7.30 zo­sta­nie wpro­wa­dzo­ny tym­cza­so­wy za­kaz ru­chu po­le­ga­ją­cy na za­mknię­ciu od­cin­ka dro­gi po­wia­to­wej nr 0365T od km: 8+760 do km: 9+672. Ob­jazd zo­stał wy­ty­czo­ny po dro­gach po­wia­to­wych nr 0362T

Zamknięcie drogi powiatowej nr 0324T na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je, że w związ­ku z uro­czy­sto­ścia­mi Od­pu­sto­wy­mi ku Czci Pod­wyż­sze­nia Drze­wa Krzy­ża Świę­te­go, dro­ga po­wia­to­wa nr 0324T na ob­sza­rze Świę­to­krzy­skie­go Par­ku Na­ro­do­we­go zo­sta­nie w dniu 11.09.2016 r. za­mknię­ta. Go­ści uro­czy­sto­ści od­pu­sto­wych za­chę­ca­my do ko­rzy­sta­nia z ko­mu­ni­ka­cji zbio­ro­wej oraz do po­zo­sta­wie­nia sa­mo­cho­dów na par­kin­gu w Hu­cie Szkla­nej.

UWAGA Przywrócenie stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0586T w miejscowości Leśna -Stara Wieś.

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach za­wia­da­mia, że fir­ma Przed­się­bior­stwo Pro­duk­cyj­no -Usłu­go­we “KAWECKI” S. C. Lu­cjan Ka­wec­ki, Ja­cek Ka­wec­ki za­koń­czy­ła prze­bu­do­wę i tym sa­mym w dniu 06.05.2016 r. przy­wró­ci­ła sta­łą or­ga­ni­za­cję ru­chu na dro­dze po­wia­to­wej Nr 0586T w miej­sco­wo­ści Le­śna -Sta­ra Wieś.

UWAGA Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0586T w miejscowości Leśna -Stara Wieś.

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach za­wia­da­mia, że od dnia 09.05.2016 r. do 31.07.2016 r. na­stą­pią zmia­ny w or­ga­ni­za­cji ru­chu na dro­dze po­wia­to­wej Nr 0586T w miej­sco­wo­ści Le­śna -Sta­ra Wieś w wy­ni­ku prze­bu­do­wy prze­pu­stu. Wy­ko­naw­ca fir­ma Przed­się­bior­stwo Pro­duk­cyj­no -Usłu­go­we “KAWECKI” S. C. Lu­cjan Ka­wec­ki, Ja­cek Ka­wec­ki opra­co­wał pro­jekt tym­cza­so­wej or­ga­ni­za­cji ru­chu na czas prze­bu­do­wy prze­pu­stu. Lo­ka­li­za­cję…

UWAGA Zmiana numerów kont.

Nu­me­ry ra­chun­ków ban­ko­wych w Ge­tin No­ble Bank SA  (od 07.09.2015r.) Na­zwa jed­nost­ki Nr klien­ta ban­ku Nu­mer ra­chun­ku Na­zwa ra­chun­ku POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH 1773827 64 1560 0013 2017 7382 7000  0001 Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach — ra­chu­nek pod­sta­wo­wy -wpła­ty i  wy­pła­ty w tym opła­ty za za­ję­cie pa­sa dro­go­we­go POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH

Wycinka drzew.

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach za­wia­da­mia, że w dniach 25 i 27 paź­dzier­ni­ka 2014 r. w godz. 7.00 do godz. 14.00 Nad­le­śnic­two Kiel­ce bę­dzie pro­wa­dzi­ło wy­cin­kę drzew w miej­sco­wo­ści Ja­sień wzdłuż dro­gi po­wia­to­wej 0396T Ło­pusz­no -Mnin w bez­po­śred­nim są­siedz­twie dro­gi.

Nieprzejezdne drogi na ternie powiatu Kieleckiego

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je ‚że w związ­ku z du­ży­mi opa­da­mi desz­czu wy­stą­pi­ły utrud­nie­nia na dro­gach po­wia­to­wych: -Dro­ga po­wia­to­wa nr 0383T na od­cin­ku Mo­ra­wi­ca (ul. Gór­ni­cza) -Go­lę­ci­ny -dro­ga nie­prze­jezd­na -Dro­ga po­wia­to­wa nr 0384T na od­cin­ku Ni­da -Ostrów -dro­ga nie­prze­jezd­na W sku­tek licz­nym wy­mu­leń i pod­to­pień pro­si­my o za­cho­wa­nie ostroż­no­ści w po­ru­sza­niu się po dro­gach…