UWAGA Przywrócenie stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0586T w miejscowości Leśna -Stara Wieś.

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach za­wia­da­mia, że fir­ma Przed­się­bior­stwo Pro­duk­cyj­no -Usłu­go­we “KAWECKI” S. C. Lu­cjan Ka­wec­ki, Ja­cek Ka­wec­ki za­koń­czy­ła prze­bu­do­wę i tym sa­mym w dniu 06.05.2016 r. przy­wró­ci­ła sta­łą or­ga­ni­za­cję ru­chu na dro­dze po­wia­to­wej Nr 0586T w miej­sco­wo­ści Le­śna -Sta­ra Wieś.

UWAGA Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0586T w miejscowości Leśna -Stara Wieś.

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach za­wia­da­mia, że od dnia 09.05.2016 r. do 31.07.2016 r. na­stą­pią zmia­ny w or­ga­ni­za­cji ru­chu na dro­dze po­wia­to­wej Nr 0586T w miej­sco­wo­ści Le­śna -Sta­ra Wieś w wy­ni­ku prze­bu­do­wy prze­pu­stu. Wy­ko­naw­ca fir­ma Przed­się­bior­stwo Pro­duk­cyj­no -Usłu­go­we “KAWECKI” S. C. Lu­cjan Ka­wec­ki, Ja­cek Ka­wec­ki opra­co­wał pro­jekt tym­cza­so­wej or­ga­ni­za­cji ru­chu na czas prze­bu­do­wy prze­pu­stu. Lo­ka­li­za­cję…

UWAGA Zmiana numerów kont.

Nu­me­ry ra­chun­ków ban­ko­wych w Ge­tin No­ble Bank SA  (od 07.09.2015r.) Na­zwa jed­nost­ki Nr klien­ta ban­ku Nu­mer ra­chun­ku Na­zwa ra­chun­ku POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH 1773827 64 1560 0013 2017 7382 7000  0001 Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach — ra­chu­nek pod­sta­wo­wy -wpła­ty i  wy­pła­ty w tym opła­ty za za­ję­cie pa­sa dro­go­we­go POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH

Wycinka drzew.

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach za­wia­da­mia, że w dniach 25 i 27 paź­dzier­ni­ka 2014 r. w godz. 7.00 do godz. 14.00 Nad­le­śnic­two Kiel­ce bę­dzie pro­wa­dzi­ło wy­cin­kę drzew w miej­sco­wo­ści Ja­sień wzdłuż dro­gi po­wia­to­wej 0396T Ło­pusz­no -Mnin w bez­po­śred­nim są­siedz­twie dro­gi.

Nieprzejezdne drogi na ternie powiatu Kieleckiego

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je ‚że w związ­ku z du­ży­mi opa­da­mi desz­czu wy­stą­pi­ły utrud­nie­nia na dro­gach po­wia­to­wych: -Dro­ga po­wia­to­wa nr 0383T na od­cin­ku Mo­ra­wi­ca (ul. Gór­ni­cza) -Go­lę­ci­ny -dro­ga nie­prze­jezd­na -Dro­ga po­wia­to­wa nr 0384T na od­cin­ku Ni­da -Ostrów -dro­ga nie­prze­jezd­na W sku­tek licz­nym wy­mu­leń i pod­to­pień pro­si­my o za­cho­wa­nie ostroż­no­ści w po­ru­sza­niu się po dro­gach…