Zagospodarowanie przestrzenne

wy­da­wa­nie po­sta­no­wie­nia do pro­jek­tu de­cy­zji o wa­run­kach za­bu­do­wy; wy­da­wa­nie po­sta­no­wie­nia do pro­jek­tu de­cy­zji lo­ka­li­za­cji ce­lu pu­blicz­ne­go wy­da­wa­nie po­sta­no­wie­nia do pro­jek­tu miej­sco­we­go pla­nu za­go­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go