Zjazdy z drogi powiatowej

Wydanie decyzji na lokalizację lub przebudowę zjazdu Wy­da­nie opi­nii w spra­wie po­twier­dze­nia lo­ka­li­za­cji zjaz­du ist­nie­ją­ce­go Wydanie zezwolenia na remont zjazdu

Reklamy i obiekty handlowe

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia tablicy reklamowej Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego, usługowego lub na prawach wyłączności

Roboty w pasie drogowym

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenie urządzeń…

Zagospodarowanie przestrzenne

wydawanie postanowienia do projektu decyzji o warunkach zabudowy; wydawanie postanowienia do projektu decyzji lokalizacji celu publicznego wydawanie postanowienia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego