Zasdy wjazdu na Św. Krzyż

ZASADY RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 0324T NA ODCINKU ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA TERENIE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO Obo­wią­zu­ją­ce od 01.01.2014 r.  I. Ta­blicz­ka do zna­ku dro­go­we­go B -1.  Nie do­ty­czy: — miesz­kań­ców i go­ści klasz­to­ru. — po­jaz­dów służb miej­skich, po­wia­to­wych i ŚPN. — osób nie­peł­no­spraw­nych po­sia­da­ją­cych kar­tę par­kin­go­wą. — piel­grzy­mek au­to­ka­ro­wych w cza­sie in­ten­syw­nych opa­dów desz­czu.…

Pliki do pobrania

  · Usta­wa o dro­gach pu­blicz­nych z dnia 21.03.1985r. jed­no­li­ty tekst Dz.U.Nr 204, poz. 2086 z dnia 17 wrze­śnia 2004r.); · Roz­po­rzą­dze­nie Ra­dy Mi­ni­strów z dnia 1 czerw­ca 2004r. w spra­wie okre­śle­nia wa­run­ków udzie­la­nia ze­zwo­leń na za­ję­cie pa­sa dro­go­we­go (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z 2004r; · Roz­po­rzą­dze­nie Mi­ni­stra In­fra­struk­tu­ry z dnia 23 wrze­śnia 2003 w spra­wie…