Komunikat dotyczący organizacji postępowań przetargowych

In­for­mu­je­my, że w związ­ku z ogło­sze­niem przez Pre­ze­sa Ra­dy Mi­ni­strów na ob­sza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sta­nu epi­de­mii wi­ru­sa Sars-CoV-2 oraz pod­ję­tej przez Sta­ro­stę Kie­lec­kie­go Za­rzą­dze­nia Nr 51/2020 z dnia 24.03.2020 ro­ku, Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach ma ogra­ni­czo­ną moż­li­wość bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z Wy­ko­naw­ca­mi. Wy­cho­dząc na­prze­ciw prze­pi­som Usta­wy Za­mó­wień Pu­blicz­nych oraz Spe­cy­fi­ka­cji Istot­nych Wa­run­ków za­mó­wie­nia tj. moż­li­wo­ści…

PZD.26.3.2020 - usługi transportowe

Świad­cze­nie usług trans­por­to­wych sa­mo­cho­da­mi cię­ża­ro­wy­mi ty­pu wy­wrot­ka zwią­za­nych z bie­żą­cym utrzy­ma­niem dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go

Zamówienie nr PZD.N.61.2019 - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0318 T Lesz­czy­ny — Kraj­no Dru­gie — Po­rąb­ki — Bie­li­ny Ka­pi­tul­ne od km 5+600 do km 8+680 — etap I”

Zamówienie nr PZD.N.60.2019 - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Re­mont dro­gi po­wia­to­wej nr 0374 T w miej­sco­wo­ści Ko­wa­la na te­re­nie gmi­ny Sit­ków­ka — No­wi­ny, wo­je­wódz­two świę­to­krzy­skie”

Zamówienie nr PZD.N.58.2019 - wyniki

Za­mó­wie­nie na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Prze­bu­do­wa dróg po­wia­to­wych nr 0372 T i 0365 T w msc. Su­ków — w for­mu­le za­pro­jek­tuj i wybuduj”Program Funk­cjo­nal­no Użyt­ko­wy PZD.N.57.2019