Ogłoszenie PZD.PZ-3450/32/2014

Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/32/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiŚro­da, 13 sier­pień 2014 14:40 Re­mont chod­ni­ka w cią­gu dro­gi po­wia­to­wej Nr 0396T Wier­na Rze­ka -Ło­pusz­no -Mnin w miej­sco­wo­ści Ło­pusz­no ul. Przed­bor­ska. Ogło­sze­nie: Ogło­sze­nie Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­niaSzcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiCzwar­tek, 14 sier­pień 2014 15:20 Zmia­na tre­ści SIWZ PZD.PZ-3450/32/2014SIWZ PZD.PZ-3450/32/2014 po zmia­nach Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 26 sier­pień…

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/34/2014

Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/34/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiŚro­da, 27 sier­pień 2014 14:20 Re­mont chod­ni­ka w cią­gu dro­gi po­wia­to­wej Nr 0396T Wier­na Rze­ka -Ło­pusz­no -Mnin w miej­sco­wo­ści Ło­pusz­no ul. Przed­bor­ska. Ogło­sze­nie: Ogło­sze­nie Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­niaSzcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiŚro­da, 17 wrze­sień 2014 12:10 Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/41/2014

Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/41/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 19 wrze­sień 2014 9:40 Wy­ko­na­nie i za­ła­du­nek na pia­skar­ki mie­szan­ki pia­­sko­­wo-so­l­nej (ma­te­riał za­ma­wia­ją­ce­go) prze­zna­czo­nej do zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go  w se­zo­nie zi­mo­wym 2014/2015 na Ob­wo­dach Dro­go­wych w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Sta­chu­rze, w prze­wi­dy­wa­nej ilo­ści 10000 Mg. Ogło­sze­nie:                  …

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/43/2014

Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/43/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 14 paź­dzier­nik 2014 17:30 Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0024T Chmiel­nik -Cie­cie­rze -Szysz­czy­ce -Su­skra­jo­wi­ce -Ko­ste­ra od­ci­nek od km: 7+225 do km: 7+650 w m. Su­skra­jo­wi­ce. Ogło­sze­nie: Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/43/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD.PZ-3450/43/2014 Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne PZD.PZ-3450/43/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiCzwar­tek, 23 paź­dzier­nik 2014 14:40 Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/44/2014

Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/44/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 14 paź­dzier­nik 2014 17:40 Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0408T Prze­gro­dy -Sar­bi­ce -Ro­ga­czów od­ci­nek w m.  Sar­bi­ce Dru­gie od km: 3+803 do km: 4+083. Ogło­sze­nie: Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/44/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD.PZ-3450/44/2014 Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne PZD.PZ-3450/44/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiCzwar­tek, 23 paź­dzier­nik 2014 14:40 Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/45/2014

Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/45/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 14 paź­dzier­nik 2014 17:50 Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0588T Pod­le­­sie-Psa­­ry-Łą­cz­na od­ci­nek Wiąc­ka przez wieś od km: 9+127 do km: 9+452. Ogło­sze­nie: Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/45/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD.PZ-3450/45/2014 Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne PZD.PZ-3450/45/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiCzwar­tek, 23 paź­dzier­nik 2014 14:40 Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/51/2014

Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/51/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 29 paź­dzier­nik 2014 14:35 Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0338T – uli­ca Bardz­ka w Ła­go­wie Ogło­sze­nie: Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/51/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD.PZ-3450/51/2014Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne PZD.PZ-3450/51/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 14 li­sto­pad 2014 15:30 Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/46/2014

Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/46/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiŚro­da, 15 paź­dzier­nik 2014 20:00 Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0488T Wę­grzy­nów -Pia­ski -Straw­czy­nek -Prom­nik od­ci­nek w m. Straw­czy­nek od km: 8+825 do km: 9+090 i od km: 9+675 do km: 10+020. Ogło­sze­nie: Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/46/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD.PZ-3450/46/2014 Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne PZD.PZ-3450/46/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiCzwar­tek, 23 paź­dzier­nik 2014 14:40 Za­wia­do­mie­nie o…

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/47/2014

Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/47/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 15 paź­dzier­nik 2014 20:40 Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0469T Ćmińsk Ko­ściel­ny -Pę­pi­ce -Cier­chy -Smy­ków od­ci­nek od km: 6+920 do km: 7+320 w m. Cier­chy. Ogło­sze­nie: Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/47/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD.PZ-3450/47/2014 Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne PZD.PZ-3450/47/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiCzwar­tek, 23 paź­dzier­nik 2014 14:40 Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.

Ogłoszenie PZD.PZ-3450/49/2014

Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/49/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiŚro­da, 29 paź­dzier­nik 2014 12:50 Bu­do­wa chod­ni­ka w cią­gu dro­gi po­wia­to­wej Nr 0468T Za­bo­ro­wi­ce -Mniów w miej­sco­wo­ści Mniów ul. Eko­lo­gicz­na – etap I wy­ko­na­nie od­wod­nie­nia Ogło­sze­nie: Ogło­sze­nie PZD.PZ-3450/49/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD.PZ-3450/49/2014Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne PZD.PZ-3450/49/2014Do­ku­men­ta­cja pro­jek­to­wa PZD.PZ-3450/49/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 14 li­sto­pad 2014 15:20 Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.