Zamówienie nr PZD/N/20/2014

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/20/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiŚro­da, 20 sier­pień 2014 15:00 Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0639T Wól­ka Mi­la­now­ska -Je­le­niów na od­cin­ku od km: 0+000 do km: 2+520. Ogło­sze­nie:  Ogło­sze­nie PZD/N/20/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD/N/20/2014Szcze­gó­ło­wa Spe­cy­fi­ka­cja Tech­nicz­na PZD/N/20/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiCzwar­tek, 04 wrze­sień 2014 12:50 Pro­to­kół z se­sji otwar­cia ofert zło­żo­nych w po­stę­po­wa­niu o za­mó­wie­nie…

Zamówienie nr PZD/N/10/2013

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/10/2013Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPo­nie­dzia­łek, 03 czer­wiec 2013 13:00 Prze­bu­do­wa dróg po­wia­to­wych: — nr 0342T Ła­­gów-No­­wy Staw -Du­ra­czów -Me­lo­nek w m. No­wy Staw na od­cin­ku od km: 1+990 do km: 2+370,- nr 0348T Or­ło­wi­ny -Sę­dek od­ci­nek przez wieś Sę­dek od km: 1+390 do km: 1+600”.   Ogło­sze­nie:               …

Zamówienie nr PZD/N/26/2013

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/26/2013Umiesz­czo­ne przez Mar­cin Dzię­ciołPią­tek, 02 sier­pień 2013 14:00   Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0378T Zgó­r­sko-No­­wi­­ny-Trzcia­n­ki-Si­t­kó­w­ka od­ci­nek Trzcia­n­ki-Si­t­kó­w­ka od km: 2+339 do km: 2+910. Ogło­sze­nie:                PZD/N/26/2013   Za­łącz­ni­ki:                  SIWZ PZD/N/26/2013                  …

Zamówienie nr PZD/N/05/2014

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/05/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 11 kwie­cień 2014 13:00 Bu­do­wa chod­ni­ka w cią­gu dro­gi po­wia­to­wej Nr 0312T Ma­­słów-Wo­­la Ko­p­co­­wa-Do­­ma­­szo­­wi­­ce na od­cin­ku od km: 4+260 do km: 4+870 w m. Do­ma­szo­wi­ce. Ogło­sze­nie: Ogłoszenie_PZD/N/05/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD/N/05/2014 Szcze­gó­ło­we Spe­cy­fi­ka­cje tech­nicz­ne PZD/N/05/2014 Do­ku­men­ta­cja Pro­jek­to­wa PZD/N/05/2014  Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPo­nie­dzia­łek, 28 kwie­cień 2014 15:10 Pro­to­kół…

Zamówienie nr PZD/N/22/2014

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/22/2014Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 02 wrze­sień 2014 13:50 Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0353T -bu­do­wa chod­ni­ka w miej­sco­wo­ści Osi­ny na od­cin­ku od km: 13+200 do km: 13+655. Ogło­sze­nie:  Ogło­sze­nie PZD/N/22/2014 Za­łącz­ni­ki: Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD/N/22/2014Szcze­gó­ło­wa Spe­cy­fi­ka­cja Tech­nicz­na PZD/N/22/2014 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiŚro­da, 22 wrze­sień 2014 11:40 Pro­to­kół z se­sji otwar­cia ofert zło­żo­nych w…

Zamówienie nr PZD/N/01/2013

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/01/2013Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiWto­rek, 05 lu­ty 2013 15:00 Bie­żą­ca kon­ser­wa­cja na­wierzch­ni bi­tu­micz­nych dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go – 2013 rok. Ogło­sze­nie:                PZD/N/01/2013Za­łącz­ni­ki:                  SIWZ PZD/N/01/2013 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiŚro­da, 27 lu­ty 2013 15:00 Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty. …

Zamówienie nr PZD/N/38/2012

  Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/38/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPią­tek, 30 li­sto­pad 2012 11:20   Do­sta­wa so­li dro­go­wej zwy­kłej prze­zna­czo­nej do zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nie zi­mo­wym 2012/2013 do Ob­wo­dów Dro­go­wych w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Straw­czyn­ku (oraz ich baz), w prze­wi­dy­wa­nej ilo­ści 1100 Mg   Ogło­sze­nie:  PZD/N/38/2012Za­łącz­ni­ki:    SIWZ PZD/N/38/2012    …

Zamówienie nr PZD/N/01/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/1/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki Śro­da, 01 lu­ty 2012  13:30   Bie­żą­ca kon­ser­wa­cja na­wierzch­ni bi­tu­micz­nych dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go -2012 rok  Ogło­sze­nie:         PZD/N/1/2012  Za­łącz­ni­ki:           SIWZ PZD/N/1/2012   Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki Wto­rek, 21 lu­ty 2012  15:00 Wy­ni­ki po­stę­po­wa­nia: Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej…

Zamówienie nr PZD/N/02/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/2/2012 Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­kiPo­nie­dzia­łek, 20 ma­rzec 2012  14:30     Do­sta­wa zna­ków dro­go­wych pio­no­wych i urzą­dzeń Bez­pie­czeń­stwa Ru­chu Dro­go­we­go do Ob­wo­dów Dro­go­wych w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Straw­czyn­ku na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w ro­ku 2012     Ogło­sze­nie:       PZD/N/2/2012   Za­łącz­ni­ki:          SIWZ PZD/N/2/2012   Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki Po­nie­dzia­łek, 28 ma­rzec…

Zamówienie nr PZD/N/03/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/3/2012     Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki Po­nie­dzia­łek, 19 ma­rzec 2012  15:15     Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0285T Mi­ci­gózd -Pod­zam­cze -Szczu­ko­wi­ce wraz z bu­do­wą chod­ni­ków w miej­sco­wo­ściach Mi­ci­gózd i Pod­zam­cze Pie­ko­szow­skie     Ogło­sze­nie:         PZD/N/3/2012     Za­łącz­ni­ki:          SIWZ PZD/N/3/2012 Do­ku­men­ta­cja pro­jek­to­wa PZD/N/3/2012 SST PZD/N/3/2012       Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki…