Zamówienie nr PZD.N.61.2019 - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0318 T Lesz­czy­ny — Kraj­no Dru­gie — Po­rąb­ki — Bie­li­ny Ka­pi­tul­ne od km 5+600 do km 8+680 — etap I”

Zamówienie nr PZD.N.60.2019 - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Re­mont dro­gi po­wia­to­wej nr 0374 T w miej­sco­wo­ści Ko­wa­la na te­re­nie gmi­ny Sit­ków­ka — No­wi­ny, wo­je­wódz­two świę­to­krzy­skie”

Zamówienie nr PZD.N.58.2019 - wyniki

Za­mó­wie­nie na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Prze­bu­do­wa dróg po­wia­to­wych nr 0372 T i 0365 T w msc. Su­ków — w for­mu­le za­pro­jek­tuj i wybuduj”Program Funk­cjo­nal­no Użyt­ko­wy PZD.N.57.2019

Zamówienie nr PZD.N.57.2019 - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0346 T Sad­ków — Zbe­lut­ka — Szum­sko — Li­pi­ny wraz z bu­do­wą chod­ni­ka w miej­sco­wo­ści Szum­sko od km 7+100 do km 7+530”

Zamówienie nr PZD.N.55.2019 - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0396 T od km 0+000 do skrzy­żo­wa­nia z DW 786 w msc. Ło­pusz­no”

Zamówienie nr PZD.N.54.2019 - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Re­mont od­cin­ka dro­gi po­wia­to­wej nr 0487 T w msc. Niedź­wiedź, Straw­czy­nek, Ob­lę­gór, Gmi­na Straw­czyn”

Zamówienie nr PZD.N.53.2019 - wyniki

Za­mó­wie­nie w for­mu­le „za­pro­jek­tuj i wy­bu­duj” na re­ali­za­cję za­da­nia p.n. „Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0487 T w msc. Ru­da Straw­czyń­ska, Kuź­nia­ki, Hu­ci­sko, Ob­lę­gór, Chełm­ce, Prom­nik — Gmi­na Straw­czyn”