Inwestycje - Kanały Technologiczne

15.01.2019 r.

Pla­no­wa­ne in­we­sty­cje -Ka­nał tech­no­lo­gicz­ny z dnia 15.01.2019 r.

 

11.08.2017 r.

Pla­no­wa­ne in­we­sty­cje -Ka­nał tech­no­lo­gicz­ny z dnia 11.08.2017 r.

 

5 kwie­cień 2017 r.

 1. Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0288T La­sko­wa –Ko­stom­ło­ty Pierw­sze na odc. od km: 0+300 do km: 2+600 ul. La­sko­wa w msc. Ko­stom­ło­ty Dru­gie, gm. Mie­dzia­na Gó­ra.
 2. Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0290T Cio­so­wa –Mie­dzia­na Gó­ra na odc. od km: 3+850 do km: 6+400 ul. Her­by oraz ul. Ła­zy w msc. Mie­dzia­na Gó­ra, gm. Mie­dzia­na Gó­ra.

Treść in­for­ma­cji

 

17 lu­ty 2017 r.

 1. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0005T.
 2. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0023T.
 3. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0024T.
 4. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0058T.
 5. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0156T.
 6. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0279T.
 7. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0286T.
 8. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0288T.
 9. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0289T.
 10. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0294T.
 11. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0295T.
 12. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0307T.
 13. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0310T.
 14. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0317T.
 15. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0321T.
 16. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0322T.
 17. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0327T.
 18. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0330T.
 19. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0331T.
 20. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0344T.
 21. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0351T.
 22. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0353T.
 23. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0357T.
 24. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0362T.
 25. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0363T.
 26. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0365T.
 27. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0368T.
 28. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0369T.
 29. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0370T.
 30. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0376T.
 31. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0389T.
 32. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0469T.
 33. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0485T.
 34. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0487T.
 35. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0488T.
 36. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0595T.
 37. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0597T.
 38. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0632T.
 39. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0639T.

Treść in­for­ma­cji

 

 


 

31 maj 2016 r.

 1. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0021T.
 2. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0293T.
 3. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0297T.
 4. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0314T.
 5. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0318T.
 6. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0332T.
 7. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0355T.
 8. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0374T.
 9. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0377T.
 10. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0379T.
 11. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0381T.
 12. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0396T.
 13. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0450T.
 14. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0482T.
 15. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0492T.
 16. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0582T.
 17. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0587T.
 18. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0588T.
 19. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0599T.
 20. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0611T.

Treść in­for­ma­cji

 

 


 

14 kwie­cień 2015 r.

 1. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0022T Chmiel­nik –Lu­ba­nia –Ró­żan­ka –Wierz­bie –Dru­gnia Za­karcz­mie –Za­le­sie –Rud­ki –Po­tok –Ży­ci­ny, odc. Chmiel­nik –Dru­gnia, Gmi­na Pierzch­ni­ca.
 2. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0315T Ma­słów Pierw­szy (Pod­klo­nów­ka) –Mą­cho­ci­ce Ka­pi­tul­ne, odc. w msc. Mą­cho­ci­ce Ka­pi­tul­ne Gór­ne, Gmi­na Ma­słów.
 3. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0338T Ła­gów –Pust­ka –Bie­la­wa –Sę­dek –Czy­żów –Wo­la Wą­kop­na, odc. w msc. Czy­żów, Gmi­na Ła­gów.
 4. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0340T Le­chó­wek –Płuc­ki –Ła­gów, Gmi­na Ła­gów.
 5. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0402T Wól­ka –La­so­cin –Ewe­li­nów –Fry­szer­ka –Woj­cie­chów –Ja­ku­bów, odc. Wól­ka -La­so­cin, Gmi­na Ło­pusz­no.
 6. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0356T Bor­ków –Trze­mo­sna, Mia­sto i Gmi­na Da­le­szy­ce.

Treść in­for­ma­cji

 

 


 

04 lu­ty 2015 r.

 1. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0026T Ślad­ków Ma­ły –Su­skra­jo­wi­ce od km: 1+570 do km: 2+570, Mia­sto i Gmi­na Chmiel­nik.
 2. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0276T Je­dl­ni­ca –Mo­sty –Pod­zam­cze od km: 0+000 do km: 2+600, Gmi­na i Mia­sto Chę­ci­ny.
 3. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0285T wraz z bu­do­wą chod­ni­ka w m. Mi­ci­gózd, Gmi­na Pie­ko­szów.
 4. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0286T na odc. Przyj­mo –Bo­brza –Po­rze­cze od km: 0+000 do km: 4+500, gmi­na Mie­dzia­na Gó­ra.
 5. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej 0288T w m. Ko­stom­ło­ty Pierw­sze, Gmi­na Mie­dzia­na Gó­ra.
 6. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0337T Ma­ko­szyn –Wi­deł­ki –Hu­ta No­wa od km 0+000 do km: 4+500, Gmi­na Bie­li­ny, Mia­sto i Gmi­na Da­le­szy­ce.
 7. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0353T Wo­la Mo­ra­wic­ka –Skrzel­czy­ce –Pierzch­ni­ca od km: 4+380 do km: 5+170, Gmi­na Pierzch­ni­ca.
 8. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej 0484T w m. Gnieź­dzi­ska od km: 2+750 do km: 7+050  i od km: 8+900 do km: 10+870, Gmi­na Ło­pusz­no.
 9. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0584T Wzdół Rzą­do­wy –Par­ce­le –Sie­kier­no od km: 2+771 do km: 3+621 oraz od km: 4+635 do km: 5+435, Mia­sto i Gmi­na Bo­dzen­tyn.

Treść in­for­ma­cji

 


04 ma­rzec 2014 r.

 1. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0325T Bie­li­ny –Ma­ko­szyn, Gmi­na Bie­li­ny.
 2. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0382T To­kar­nia –Wo­li­ca –Sie­dl­ce –Łu­ko­wa, Gmi­na  i Mia­sto Chę­ci­ny.
 3. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0405T Kuź­nia­ki –Do­brze­szów -Sar­bi­ce, Gmi­na Straw­czyn i Gmi­na Ło­pusz­no.

Treść in­for­ma­cji


19 lu­ty 2013 r.

 1. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0437T Sam­so­nów –Sza­łas –Od­ro­wąż od km: 0+000 do km: 7+550, Gmi­na Za­gnańsk.
 2. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0307T –ul. Wrzo­so­wa w Za­gnań­sku, Gmi­na Za­gnańsk.
 3. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0312T Ma­słów-Wo­la Kop­co­wa –Do­ma­szo­wi­ce od skrzy­żo­wa­nia z dr. woj. Nr 745 do dro­gi gmin­nej, Gmi­na Ma­słów.
 4. Prze­bu­do­wa dro­gi pow. Nr 0322T Po­rąb­ki –Ka­ko­nin –Hu­ta Pod­ły­si­ca –Hu­ta Szkla­na ul. Lan­gie­wi­cza w Bie­li­nach, Gmi­na Bie­li­ny.
 5. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0338T ul. Bardz­ka w Ła­go­wie, Gmi­na Ła­gów.
 6. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0342T w msc. No­wy Staw, Gmi­na Ła­gów.
 7. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0346T odc. Zbe­lut­ka –Ra­do­stów, Gmi­na Ła­gów.
 8. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0348T w msc. Or­ło­wi­ny, Gmi­na Ła­gów.
 9. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0349T Pierzch­ni­ca –Ra­ków –Ra­ków­ka –gra­ni­ca po­wia­tu kie­lec­kie­go, Gmi­na Ra­ków.
 10. Prze­bu­do­wa dro­gi Nr 0353T wraz z roz­bu­do­wą skrzy­żo­wa­nia z dro­gą Nr 0355T ul. Sta­wo­wa w Pierzch­ni­cy, Gmi­na Pierzch­ni­ca.
 11. Prze­bu­do­wa dro­gi Nr 0353T wraz z prze­bu­do­wą skrzy­żo­wa­nia z dro­gą Nr 0022T w m. Dru­gnia, Gmi­na Pierzch­ni­ca.
 12. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0361T Woj­cie­chów –Skrzel­czy­ce, Gmi­na Da­le­szy­ce.
 13. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0278T odc. Szew­ce –Za­gro­dy, Gmi­na Sit­ków­ka –No­wi­ny.
 14. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0378T odc. w m. Trzcian­ki, Gmi­na Sit­ków­ka –No­wi­ny.
 15. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0463T odc. Pie­ra­dła –Pie­la­ki, Gmi­na Mniów.
 16. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0467T odc. Sa­la­ta –Pie­ra­dła, Gmi­na Mniów.
 17. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0468T odc. Za­bo­ro­wi­ce –Mniów, Gmi­na Mniów.
 18. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0469T odc. Pę­pi­ce –Cier­chy, Gmi­na Mniów.
 19. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0471Todc.  Pa­łę­gi –Fi­li­py, Gmi­na Mniów.

Treść in­for­ma­cji

 


05 li­sto­pad 2012 r.

 1. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0286T wraz z bu­do­wą chod­ni­ka od km 0+000 do km 4+486 w m. Bo­brza, Po­rze­cze gm. Mie­dzia­na Gó­ra.

Treść in­for­ma­cji

 


29 czerw­ca 2012 r.

 1. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0156T Fe­lik­sów­ka –Łu­ko­wa –Dęb­ska Wo­la –Cha­łup­ki –Li­sów, odc. Łu­ko­wa –Zbrza od km: 7+040 do km 7+970 w m. Łu­ko­wa Gmi­na Chę­ci­ny.
 2. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0366T Obi­ce –Dę­bi­na –Li­sów od km: 0+932 do km: 1+752  w m. Obi­ce i od km: 4+983 do km: 5+439 w m. Li­sów, Gmi­na Mo­ra­wi­ca.
 3. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0396T Wier­na Rze­ka –Fa­ni­sła­wi­ce –Ło­pusz­no –Ja­sień –Mnin od km: 2+360 do km: 3+300 w m. Fa­ni­sła­wi­ce oraz od km: 13+035 do km: 13+415 i od km: 14+295 do km: 14+895 w m. Ja­sień, Gmi­na Ło­pusz­no.
 4. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0318T Lesz­czy­ny –Kraj­no Dru­gie –Po­rąb­ki –Bie­li­ny Ka­pi­tul­ne od km: 0+835 do km: 4+250 w m. Lesz­czy­ny i w m. Bęcz­ków, Gmi­na Gór­no.
 5. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0319T Bęcz­ków –Kraj­no Za­gó­rze od km: 0+000 do km: 1+105 w m. Bęcz­ków, Gmi­na Gór­no.
 6. Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0469T od km: 0+000 do km: 0+500 oraz dro­gi po­wia­to­wej nr 0294T od km: 3+640 do km: 6+050 wraz z bu­do­wą chod­ni­ka w m. Ćmińsk, Gmi­na Mie­dzia­na Gó­ra.

Treść in­for­ma­cji

 


23 gru­dzień 2010 r.

 1. Roz­bu­do­wa dro­gi i bu­do­wa chod­ni­ka w pa­sie dro­gi po­wia­to­wej  0303T przez msc. Ka­niów oraz  roz­bu­do­wa dro­gi i bu­do­wa chod­ni­ka w pa­sie dro­gi gmin­nej na ul. Dę­bo­wej w msc. Ka­niów od km: 0+000 do km: 0+140.
 2. Roz­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej nr 0301T wraz z chod­ni­kiem oraz roz­bu­do­wa skrzy­żo­wa­nia z dro­gą wo­je­wódz­ką nr 750 w msc. Sam­so­nów Pie­chot­ne.

Treść in­for­ma­cji