Sieć drogowa

WYKAZ DRÓG W ce­lu spraw­nej kon­tro­li sta­nu dróg po­wia­to­wych funk­cjo­nu­ją trzy Ob­wo­dy Dro­go­we, któ­re spra­wu­ją ob­jazd dróg na te­re­nie gmin: Ob­wód Dro­go­wy Nr 1 w Ce­li­nach, tel.  (041) 354–90–34 — Mia­sto i Gmi­na Chmiel­nik — Gmi­na i Mia­sto Chę­ci­ny — Gmi­na Sit­ków­ka No­wi­ny, — Gmi­na Mo­ra­wi­ca, — Gmi­na Pierzch­ni­ca. Ob­wód Dro­go­wy Nr 2 w Ła­go­wie,…

Pliki do pobrania

  · Usta­wa o dro­gach pu­blicz­nych z dnia 21.03.1985r. jed­no­li­ty tekst Dz.U.Nr 204, poz. 2086 z dnia 17 wrze­śnia 2004r.); · Roz­po­rzą­dze­nie Ra­dy Mi­ni­strów z dnia 1 czerw­ca 2004r. w spra­wie okre­śle­nia wa­run­ków udzie­la­nia ze­zwo­leń na za­ję­cie pa­sa dro­go­we­go (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z 2004r; · Roz­po­rzą­dze­nie Mi­ni­stra In­fra­struk­tu­ry z dnia 23 wrze­śnia 2003 w spra­wie…

Z wolnej ręki

Ogło­sze­nie o za­mia­rze za­war­cia umo­wy PZD/WR/5/2015 Prze­bu­do­wa dro­gi po­wia­to­wej Nr 0437T Sam­so­nów -Sza­łas -Od­ro­wąż.

Do progów unijnych

Za­mó­wie­nie nr PZD/N/02/2017 Bie­żą­ca kon­ser­wa­cja na­wierzch­ni bi­tu­micz­nych dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go – 2017 rok. Za­mó­wie­nie nr PZD/N/01/2017 Za­kup pa­liw i ar­ty­ku­łów po­za­pa­li­wo­wych do środ­ków trans­­po­r­to­­wo-sprzę­­to­­wych Po­wia­to­we­go Za­rzą­du Dróg w Kiel­cach w tym do Ob­wo­dów Dro­go­wych w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Sta­chu­rze.

Przetargi do 30 000 euro

Ogło­sze­nie nr PZD.26.3.2017 Świad­cze­nie usług trans­por­to­wych sa­mo­cho­da­mi cię­ża­ro­wy­mi ty­pu wy­wrot­ka zwią­za­nych z bie­żą­cym utrzy­ma­niem dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go.

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016 / 2017

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG Zi­mo­we utrzy­ma­nie dróg są to pra­ce ma­ją­ce na ce­lu zmniej­sze­nie lub ogra­ni­cze­nie za­kłó­ceń ru­chu dro­go­we­go wy­wo­ła­nych ta­ki­mi czyn­ni­ka­mi at­mos­fe­rycz­ny­mi, jak śli­skość zi­mo­wa oraz opa­dy śnie­gu. Na te­re­nie Po­wia­tu Kie­lec­kie­go znaj­du­je się 1128 km dróg po­wia­to­wych, w tym 23 km ulic. Zgod­nie z za­rzą­dze­niem nr 46 Mi­ni­stra Trans­por­tu i Go­spo­dar­ki Mor­skiej (Dz. Urz.…

Aktualności

Aktualności

Ak­tu­al­no­ści Zmia­na NIP-u PZD w Kiel­cach Utwo­rzo­no: po­nie­dzia­łek 02.01.2017 r. W związ­ku § 10 punkt 3 Uchwa­ły Nr 141/406/2016 Za­rzą­du Po­wia­tu w Kiel­cach z dnia 21 grud­nia 2016 ro­ku w spra­wie za­sad cen­tra­li­za­cji roz­li­czeń po­dat­ku VAT w Po­wie­cie Kie­lec­kim i je­go jed­nost­kach or­ga­ni­za­cyj­nych in­for­mu­je­my, że od 01.01.2017 r. na­stę­pu­je zmia­na na­szych da­nych iden­ty­fi­ka­cyj­nych, któ­re na­le­ży…