Aktualności

Aktualności

Ak­tu­al­no­ści

Zmia­na NIP-u PZD w Kiel­cach

Utwo­rzo­no: po­nie­dzia­łek 02.01.2017 r.

W związ­ku § 10 punkt 3 Uchwa­ły Nr 141/406/2016 Za­rzą­du Po­wia­tu w Kiel­cach z dnia 21 grud­nia 2016 ro­ku w spra­wie za­sad cen­tra­li­za­cji roz­li­czeń po­dat­ku VAT w Po­wie­cie Kie­lec­kim i je­go jed­nost­kach or­ga­ni­za­cyj­nych in­for­mu­je­my, że od 01.01.2017 r. na­stę­pu­je zmia­na na­szych da­nych iden­ty­fi­ka­cyj­nych, któ­re na­le­ży po­da­wać na fak­tu­rach w na­stę­pu­ją­cy spo­sób:

Na­byw­ca:

Po­wiat Kie­lec­ki
ul. Wrzo­so­wa 44
25–211 Kiel­ce
NIP: 959–164-57–90 

Od­bior­ca (Płat­nik):

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach
ul. Wrzo­so­wa 44
25–211 Kiel­ce


UWAGA !!!

Utwo­rzo­no: wto­rek 15.11.2016 r.

Uprzej­mie in­for­mu­je­my, że od godz. 1500 dro­ga po­wia­to­wa 0365T w m. Ra­do­mi­ce Dru­gie jest już prze­jezd­na. 


UWAGA !!!

Utwo­rzo­no: po­nie­dzia­łek 14.11.2016 r.

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je, że w dniu 15.11.2016 r. na dro­dze po­wia­to­wej nr 0365T w m. Ra­do­mi­ce Dru­gie wy­stą­pią utrud­nie­nia w ru­chu dro­go­wym. O Godz. 7.30 zo­sta­nie wpro­wa­dzo­ny tym­cza­so­wy za­kaz ru­chu po­le­ga­ją­cy na za­mknię­ciu od­cin­ka dro­gi po­wia­to­wej nr 0365T od km: 8+760 do km: 9+672.
Ob­jazd zo­stał wy­ty­czo­ny po dro­gach po­wia­to­wych nr 0362T i 0353T. Sche­mat ob­jaz­du za­miesz­czo­no po­ni­żej w for­mie gra­ficz­nej.
Miesz­kań­cy z wy­łą­czo­ne­go od­cin­ka dro­gi w ce­lu do­jaz­du do wła­snych po­se­sji mu­szą oka­zać do­ku­ment toż­sa­mo­ści.
Prze­wi­dy­wa­ny ter­min przy­wró­ce­nia sta­łej or­ga­ni­za­cji ru­chu prze­wi­dy­wa­ny jest na dzień 15.11.2016 r. w godz. po­po­łu­dnio­wych.

Pro­si­my o ostroż­ną jaz­dę na dro­dze, oraz do­sto­so­wa­nie się do wy­zna­czo­ne­go ob­jaz­du. 


Za­mknię­cie dro­gi po­wia­to­wej nr 0324T na ob­sza­rze Świę­to­krzy­skie­go Par­ku Na­ro­do­we­go.

Utwo­rzo­no: śro­da 07.09.2016 r.

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je, że w związ­ku z uro­czy­sto­ścia­mi Od­pu­sto­wy­mi ku Czci Pod­wyż­sze­nia Drze­wa Krzy­ża Świę­te­go, dro­ga po­wia­to­wa nr 0324T na ob­sza­rze Świę­to­krzy­skie­go Par­ku Na­ro­do­we­go zo­sta­nie w dniu 11.09.2016 r. za­mknię­ta.

Go­ści uro­czy­sto­ści od­pu­sto­wych za­chę­ca­my do ko­rzy­sta­nia z ko­mu­ni­ka­cji zbio­ro­wej oraz do po­zo­sta­wie­nia sa­mo­cho­dów na par­kin­gu w Hu­cie Szkla­nej.


Za­mknię­cie dro­gi po­wia­to­wej nr 0286T.

Utwo­rzo­no: śro­da 15.06.2016 r.

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach za­wia­da­mia, że PKP PLK S.A. Za­kład Li­nii Ko­le­jo­wych w Kiel­cach zle­cił wy­ko­na­nie prac zwią­za­nych z re­mon­tem na­wierzch­ni na prze­jeź­dzie ko­le­jo­wym kat. “A” w km: 9,065 li­nii ko­le­jo­wej nr 61 Kiel­ce -Fa­sow­skie. W związ­ku z po­wyż­szy­mi pra­ca­mi zo­sta­nie za­mknię­ta ca­ło­do­bo­wo w dniach od 27.06.2016 r. godz. 0001 do dnia 01.07.2016 r. godz. 2400 dro­ga po­wia­to­wa nr 0286T w m. Gór­ki Szczu­kow­skie.

Zgod­nie z opra­co­wa­ną tym­cza­so­wą or­ga­ni­za­cją ru­chu dla za­mknię­te­go od­cin­ka dro­gi po­wia­to­wej nr 0286T Bo­brza -Szczu­ko­wi­ce wy­zna­czo­no ob­jazd od skrzy­żo­wa­nia z dro­gą bez nu­me­ru zlo­ka­li­zo­wa­ną na te­re­nie ko­le­jo­wym do dro­gi wo­je­wódz­kiej nr 786 i da­lej do dro­gi po­wia­to­wej nr 0286T. Cał­ko­wi­ta dłu­gość ob­jaz­du wy­no­si 1,000 km.

Sche­mat ob­jaz­du przed­sta­wio­no na po­niż­szym sche­ma­cie.


UWAGA Przy­wró­ce­nie sta­łej or­ga­ni­za­cji ru­chu na dro­dze po­wia­to­wej nr 0586T w miej­sco­wo­ści Le­śna -Sta­ra Wieś.

Utwo­rzo­no: pią­tek 09.06.2016 r.

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach za­wia­da­mia, że fir­ma Przed­się­bior­stwo Pro­duk­cyj­no -Usłu­go­we “KAWECKI” S. C. Lu­cjan Ka­wec­ki, Ja­cek Ka­wec­ki za­koń­czy­ła prze­bu­do­wę i tym sa­mym w dniu 06.05.2016 r. przy­wró­ci­ła sta­łą or­ga­ni­za­cję ru­chu na dro­dze po­wia­to­wej Nr 0586T w miej­sco­wo­ści Le­śna -Sta­ra Wieś.


Za­sa­dy wjaz­du na Św. Krzyż w dniu 29 ma­ja 2016 r.

Utwo­rzo­no: pią­tek 25.05.2016 r. 

29. ma­ja (nie­dzie­la) wjazd na Świę­ty Krzyż od­by­wał się bę­dzie WYŁĄCZNIE na pod­sta­wie ”WJAZDÓWEK” wy­da­nych przez Sta­ro­stwo Po­wia­to­we. Po­zo­sta­łe oso­by bę­dą mo­gły sko­rzy­stać z BEZPŁATNEGO do­jaz­du au­to­bu­sem do klasz­to­ru z par­kin­gu w Hu­cie Szkla­nej.


UWAGA Zmia­na or­ga­ni­za­cji ru­chu na dro­dze po­wia­to­wej nr 0586T w miej­sco­wo­ści Le­śna -Sta­ra Wieś.

Utwo­rzo­no: pią­tek 06.05.2016 r. 

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach za­wia­da­mia, że od dnia 09.05.2016 r. do 31.07.2016 r. na­stą­pią zmia­ny w or­ga­ni­za­cji ru­chu na dro­dze po­wia­to­wej Nr 0586T w miej­sco­wo­ści Le­śna -Sta­ra Wieś w wy­ni­ku prze­bu­do­wy prze­pu­stu.

Wy­ko­naw­ca fir­ma Przed­się­bior­stwo Pro­duk­cyj­no -Usłu­go­we “KAWECKI” S. C. Lu­cjan Ka­wec­ki, Ja­cek Ka­wec­ki opra­co­wał pro­jekt tym­cza­so­wej or­ga­ni­za­cji ru­chu na czas prze­bu­do­wy prze­pu­stu. Lo­ka­li­za­cję prze­bu­do­wy­wa­ne­go prze­pu­stu  za­miesz­czo­no po­ni­żej.


UWAGA Zmia­na nu­me­rów kont.

Utwo­rzo­no: po­nie­dzia­łek, 07 wrze­sień 2015

                                         Nu­me­ry ra­chun­ków ban­ko­wych w Ge­tin No­ble Bank SA  (od 07.09.2015r.)

Na­zwa jed­nost­ki

Nr klien­ta ban­ku

Nu­mer ra­chun­ku

Na­zwa ra­chun­ku

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH

1773827

64 1560 0013 2017 7382 7000  0001

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach — ra­chu­nek pod­sta­wo­wy

-wpła­ty i  wy­pła­ty w tym opła­ty za za­ję­cie pa­sa dro­go­we­go

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH

37 1560 0013 2017 7382 7000 0002

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach — ra­chu­nek depo­zy­to­wy PZD

-wpła­ty wa­dia i za­bez­pie­cze­nia  umów

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH

10 1560 0013 2017 7382 7000 0003

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach — ra­chu­nek ZFŚS przy PZD

-ope­ra­cje fi­nan­so­we z dzia­łal­no­ści so­cjal­nej i miesz­ka­nio­wej.


Wy­cin­ka drzew.

Utwo­rzo­no: śro­da, 22 paź­dzier­nik 2014

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach za­wia­da­mia, że w dniach 25 i 27 paź­dzier­ni­ka 2014 r. w godz. 7.00 do godz. 14.00 Nad­le­śnic­two Kiel­ce bę­dzie pro­wa­dzi­ło wy­cin­kę drzew w miej­sco­wo­ści Ja­sień wzdłuż dro­gi po­wia­to­wej 0396T Ło­pusz­no -Mnin w bez­po­śred­nim są­siedz­twie dro­gi.Nie­prze­jezd­na dro­ga.

Utwo­rzo­no: pią­tek, 03 paź­dzier­nik 2014

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach za­wia­da­mia, że od dnia 06.10.2014 r. do 30.11.2014 r. na­stą­pią zmia­ny w or­ga­ni­za­cji ru­chu na dro­dze po­wia­to­wej Nr 0312T w msc. Wo­la Kop­co­wa w wy­ni­ku prze­bu­do­wy mo­stu na cie­ku Stru­ga Za­jącz­kow­ska.

Wy­ko­naw­ca fir­ma SKANSKA S. A. opra­co­wał pro­jekt tym­cza­so­wej or­ga­ni­za­cji ru­chu na czas prze­bu­do­wy mo­stu i ruch po­jaz­dów w je­go re­jo­nie bę­dzie obo­wią­zy­wał zgod­nie ze sche­ma­tem za­miesz­czo­nym po­ni­żej. Po­nad­to w re­jo­nie prze­bu­do­wy­wa­ne­go mo­stu wy­ko­na­na zo­sta­ła tym­cza­so­wa kład­ka dla pie­szych.


Nie­prze­jezd­na dro­ga

Utwo­rzo­no: śro­da, 27 sier­pień 2014

Za­wia­da­mia­my, że od godz. 10.00 do godz. 15.00 w dniu 28.08.2014 r. na­stą­pi za­mknię­cie dro­gi po­wia­to­wej Nr 0367T Obi­ce -Dro­chów przez prze­jazd ko­le­jo­wy kat. “D” w km 14,991 li­nii ko­le­jo­wej Sit­ków­ka No­wi­ny -Bu­sko Zdrój la ru­chu po­jaz­dów ko­ło­wych prze­jaż­dża­ją­cych przez w/w prze­jazd w miej­sco­wo­ści Obi­ce.


Wszyst­kie dro­gi prze­jezd­ne

Utwo­rzo­no: po­nie­dzia­łek, 24, maj 2014

In­for­mu­je­my, że wszyst­kie dro­gi po ob­fi­tych opa­dach desz­czu są prze­jezd­ne.


Nie­prze­jezd­ne dro­gi na ter­nie po­wia­tu Kie­lec­kie­go

Utwo­rzo­no: po­nie­dzia­łek, 19, maj 2014

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je ‚że w związ­ku z du­ży­mi opa­da­mi desz­czu wy­stą­pi­ły utrud­nie­nia na dro­gach po­wia­to­wych:
-Dro­ga po­wia­to­wa nr 0383T na od­cin­ku Mo­ra­wi­ca (ul. Gór­ni­cza) -Go­lę­ci­ny -dro­ga nie­prze­jezd­na 
-Dro­ga po­wia­to­wa nr 0384T na od­cin­ku Ni­da -Ostrów -dro­ga nie­prze­jezd­na

W sku­tek licz­nym wy­mu­leń i pod­to­pień pro­si­my o za­cho­wa­nie ostroż­no­ści w po­ru­sza­niu się po dro­gach po­wia­to­wych, po­nie­waż lo­kal­nie mo­gą wy­stą­pić utrud­nie­nia na dro­gach.


Zmia­na sie­dzi­by Po­wia­to­we­go Za­rzą­du Dróg w Kiel­cach

Utwo­rzo­no: po­nie­dzia­łek, 14, kwie­cień 2014

In­for­mu­je­my, że od po­nie­dział­ku 5 ma­ja 2014 r. no­wa sie­dzi­ba Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach, mie­ścić się bę­dzie przy ul. Wrzo­so­wej 44 w Kiel­cach.