Zamówienie nr PZD/N/26/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/26/2012

Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki
Wto­rek, 10 wrze­sień 2012 15:05

 

Świad­cze­nie usług sprzę­to­wo-trans­por­to­wych przy zi­mo­wym utrzy­ma­niu dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nie zi­mo­wym 2012/2013.

 

Ogło­sze­nie: PZD/N/26/2012
Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/26/2012

 


Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki
Pią­tek, 26 paź­dzier­ni­ka 2012  14:25

 

Wy­ni­ki po­stę­po­wa­nia: Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.