Zamówienie nr PZD/N/31/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/31/2012

Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki
Po­nie­dzia­łek, 08 paź­dzier­nik 2012 15:20

 

Re­mont uli­cy Cho­pi­na w miej­sco­wo­ści Da­le­szy­ce w cią­gu dro­gi po­wia­to­wej Nr 0329T Ra­dlin -Brze­chów -Da­le­szy­ce na od­cin­ku od km: 8+465 do km: 8+735

 

Ogło­sze­nie: PZD/N/31/2012
Za­łącz­ni­ki:  SIWZ PZD/N/31/2012
                  SST PZD/N/31/2012

 


 

Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki
Po­nie­dzia­łek, 25 paź­dzier­ni­ka 2012  14:25

 

Wy­ni­ki po­stę­po­wa­nia: Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.