Zamówienie nr PZD/N/32/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/32/2012

Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki
Pią­tek 12 paź­dzier­nik 2012 14:20

 

Re­mont dro­gi po­wia­to­wej Nr 0597T Woj­cie­chów-Dęb­no od­ci­nek Dęb­no-Dęb­no Sie­dlisz­ki od km: 1+270 do km: 1+690.

 

Ogło­sze­nie: PZD/N/32/2012
Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/32/2012
                   SST PZD/N/32/2012

 


Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki
Po­nie­dzia­łek, 05 li­sto­pad 2012  14:05

 

Wy­ni­ki po­stę­po­wa­nia: Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.