Zamówienie nr PZD/N/35/2012

Za­mó­wie­nie nu­mer PZD/N/35/2012

Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki
Pią­tek 09 li­sto­pad 2012 12:10

 

Bu­do­wa od­wod­nie­nia dro­gi po­wia­to­wej Nr 0360T przez wieś Pierzch­nian­ka i od­wod­nie­nia dro­gi po­wia­to­wej Nr 0001T w msc. Bro­dy

 

Ogło­sze­nie: PZD/N/35/2012
Za­łącz­ni­ki:   SIWZ PZD/N/35/2012
                  Do­ku­men­ta­cja pro­jek­to­wa PZD/N/35/2012
                  SST PZD/N/35/2012

 


Umiesz­czo­ne przez Ra­fał Za­jęc­ki
Po­nie­dzia­łek, 29 li­sto­pad 2012  14:05

Wy­ni­ki po­stę­po­wa­nia: Za­wia­do­mie­nie o wy­bo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty.