Plan postępowania przetargowego

ROK 2021

Ak­tu­ali­za­cja pla­nu po­stę­po­wań z dn. 21.07.2021

Ak­tu­ali­za­cja pla­nu po­stę­po­wań z dn. 27.05.2021

Plan po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wień na 2021 rok

 

ROK 2020

Plan po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wień na 2020 rok

 

ROK 2019

Plan po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wień na 2019 rok

 

ROK 2018

Plan Za­mó­wień Pu­blicz­nych w PZD na 2018r.

Zmia­ny Pla­nu Za­mó­wień Pu­blicz­nych do­ko­na­ne Anek­sem nr 1 z dnia 12.02.2018 r

Zmia­ny Pla­nu Za­mó­wień Pu­blicz­nych do­ko­na­ne Anek­sem nr 2 z dnia 06.03.2018 r.

 

ROK 2017

Zmia­ny Pla­nu Po­stę­po­wań Prze­tar­go­wych do­ko­na­ne Anek­sem nr 1 z dnia 09.03.2017 r.

Zmia­ny Pla­nu Po­stę­po­wań Prze­tar­go­wych do­ko­na­ne Anek­sem nr 2 z dnia 29.03.2017 r.

Zmia­ny Pla­nu Po­stę­po­wań Prze­tar­go­wych do­ko­na­ne Anek­sem nr 3 z dnia 26.04.2017 r.