Ogłoszenie PZD.26.15.2017

Do­sta­wa zna­ków dro­go­wych pio­no­wych i urzą­dzeń bez­pie­czeń­stwa ru­chu dro­go­we­go dla po­trzeb PZD w Kiel­cach w ro­ku 2017 – z trans­por­tem do Ob­wo­du Dro­go­we­go w Ce­li­nach, Ła­go­wie i Sta­chu­rze.

Ogło­sze­nie:    Ogło­sze­nie PZD.26.15.2017

Za­łącz­ni­ki:      Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia PZD.26.15.2017


Wy­ja­śnie­nie PZD.26.15.2017

Ry­su­nek ba­rier PZD.26.15.2017

Za­wia­do­mie­nie o wy­ni­ku po­stę­po­wa­nia prze­tar­go­we­go PZD.26.15.2017